هر دو عنوانند، اما این كجا و آن كجا؟!

علی مصریان*


دو خبر در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که بسیار جای تامل دارد و شاید خبر از اتفاقاتی می دهد باید بیشتر دقت کرد و انهم برگزاری برخی همایشهای نه چندان معتبر برای بدست آوردن برخی عنوانها.
خبر اول این بود: «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با لحاظ قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو و دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو و بر اساس ارزیابی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران، شركت ایساكو رتبه اول خدمات پس از فروش را كسب كرد.» توضیح ابتدایی خبر را مفصلتر آوردیم تا در این كه هریك از اجزای این خبر اهمیت ویژهای دارند، شك و شبهای نماند.
این طور كه از اخبار منتشره بر میآید، شركت خدمات پس از فروش ایران خودرو توانسته است طی ارزیابیهای صورت گرفته در چهار شاخص كیفیت ارایه خدمات، سرعت ارایه خدمات، هزینه ارایه خدمات و نتیجه عملكرد با رویكرد رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش، به رتبه نخست در میان شركتهای خودروسازی نایل شود.
اما خبر دیگری هم در رسانهها چرخ زند و آن این كه برخی شركتهای دیگر توانستهاند در میان ركتهای خدمات پسازفروش خودروسازی، حائز رتبه « ... »شوند. هر مخاطبی با دیدن این دو خبر یكه خواهد خورد كه بالاخره چه كسی اول شده و این وسط، تفاوت میان «رتبه اول» و «رتبه ...» چیست؟
هر كس كه دستی هرچند از دور بر آتش صنعت و اقتصاد داشته باشد، خوب میداند كه پس از شنیدن این گونه اخبار كه در آنها ذكری از مقام و رتبه و درجه به میان میآید، اول باید به سراغ عقبه آن عنوان رفت.
به عبارت دیگر، مهمتر از این كه یك سازمان یا شركت، چه عنوانی را به دست آورده، این است كه چه سازمان یا مرجعی این عنوان را اعطا كرده و این عنوان، واقعا چهقدر ارزش و اعتبار دارد؟
شكی نیست كه مراجع حاكمیتی، بزرگترین و معتبرترین نظامهای ارزیابی، صحهگذاری و رتبهبندی در كشورها هستند، كما این كه رتبهبندی یكصد شركت برتر ایران نیز توسط سازمان مدیریت صنعتی – از زیرمجموعههای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – صورت میگیرد و تا به حال نیز ملاك عمل قرار گرفته و هیچ كس در اعتبار و صحت آن تشكیك نكرده است.
در اخبار اشارهشده هم اگر دقت كنیم، به آسانی متوجه میشویم كه منبع و مرجع اعطای عناوین فوقالذكر، متفاوتند؛ اولی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران است و دومی، یك همایش كه در تهران برگزار شده است.
حال میتوان قضاوت كرد كه اولا تفاوت میان این دو عنوان چیست، و در ثانی، وزن و ارزش كدام بیشتر و به عبارتی، كدام معتبرتر است. شاید این دو عنوان كه به ظاهر بسیار شبیه به هم هستند، اساسا قابل مقایسه نباشند، چرا كه ارزیابی اول را یك مركز رسمی و حاكمیتی به نام شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران طی فرایندی یكساله انجام داده و با عناوین مشابهی که از برخی همایشهای نامعتبر در زمانی كوتاه دریافت و در بوق و کرنا میشود، تفاوت بسیار دارد.
معمولا شركتهای جویای نام و شهرت، در این قبیل كنفرانسها كه اغلب با مقاصد انتفاعی و مادی برگزار میشود، با دستودلبازی وارد و با جایزهای در دست، از آن خارج میشوند؛ البته هر دوی اینها عنوانند، اما این كجا و آن كجا؟!