واكنش پارس خودرو به خبر طلب رنو

با توجه به درج خبری مبنی بر «بدهی چند صد میلیارد تومانی خودروسازان ایرانی به رنو» به استحضار میرساند؛ این شركت بدهی معوق به شركت رنو فرانسه نداشته و بدهی آن در چارچوب روند جاری فعالیت و بر اساس قرارداد فیمابین طبق روال عادی طی میشود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ضمنا تولید محصولات خانواده رنو به علت محدودیتهای ایجاد شده بینالمللی و داخلی در حد میزان مورد اشاره نبوده و به گونهای استنباط میشود كه هم در اعلام میزان بدهی و هم در تعداد تولید محصولات بزرگنمایی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، جوابیه ارسالی از سوی شركت پارس خودرو در حالی است كه در خبر مورد اشاره، نامی از شركت خودروساز بدهكار به رنو برده نشده بود.