واکنش سازمان حمایت به پژویان

با توجه به درج مصاحبهای به نقل از رییس شورای رقابت با عنوان «خودرو چطور گران شد» مقتضی است براساس قوانین مقرر مطلب مشروحه ذیل را از طریق آن رسانه خبری منعكس نمایند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در چند ماه گذشته ریاست فعلی شورای رقابت به جای پرداختن به وظایف اصلی و تعریف شده خود، به كرات سعی كردهاند در رسانهها و سایتهای خبری، اطلاعات نادرستی را از عملكرد این سازمان مطرح نمایند.
یقین داریم؛ در این مقطع زمانی وجدان بیدار مردم خصوصا فعالان اقتصادی بهترین گواه بر عدم تحقق وعدههای داده شده در مورد قیمت خودرو و همچنین تعیین قیمت برخی خودروها از سوی رییس شورای رقابت خواهد بود و بهترین دلیل بر این مدعا طرح برخی انتقادات و گلایههای مصرفكنندگان نسبت به اخبار منتشره توسط سایتهای خبری است. با توجه به موارد فوق، ضمن دعوت جناب آقای پژویان به مطالعه دقیق ضوابط قیمتگذاری این سازمان كه در سایت رسمی به آدرس www.CPPO.ir قابلمشاهده است، برای آگاهی افكار عمومی در اینجا به اختصار به مهمترین نكات مصاحبه ایشان اشاره میكنیم:
جالب است بدانیم این مقام مسوول به دلیل عدم اطلاع از زمان راهاندازی بورس كالاهای مختلف و ضوابط مترتب بر آن عنوان میكنند «مگر سازمان حمایت روی حساب و كتاب قیمت مس و ورق آهن و پلیمر را دو سه برابر كرده؟» برای آگاهی ایشان از قوانین و مصوبات، نظرشان را به (مصوبه نظام تامین، توزیع و تعیین قیمت كالا و خدمات (سبد حمایتی) مصوب سال 1380) جلب میكنیم.
مصاحبه انجام شده چندین سوال را در ذهن متبادر میكند كه آیا آقای پژویان در مباحث اقتصادی، اعتقاد به نظرات حسابداری، به ویژه حسابداری صنعتی و مباحث مرتبط با تعیین قیمت براساس آن دارند یا خیر؟
آیا صرفا علم اقتصاد را بهعنوان تنها راه دسترسی به قیمتها میدانند یا میپذیرند كه امكان تعیین قیمت براساس علم حسابداری نیز میسر میباشد؟
در حالی كه با پذیرش این موضوع كه تعیین قیمت فروش براساس محاسبه هزینههای مرتبط بر تولید و با در نظر گرفتن سودی متعارف بر هزینهها نیز امكانپذیر است، بخش قابلتوجهی از موارد مطرح شده توسط ایشان نیز غیرواقع تلقی میشود. اگر این مقام مسوول قبول دارند كه خودرو از تشكیل قطعاتی مانند ورق، مس، پلیمر، لاستیك و... تشكیل میگردد بنابراین باید بپذیرند كه در محاسبه قیمت، سهم هزینه هریك از این عوامل نیز در نظر گرفته میشود.
مگر نه اینكه ایشان مدعی هستند محاسبات قیمت سازمان حمایت اشتباه و متورم است. پس چگونه با روشهای اقتصادی خودشان نیز به همان قیمتها رسیدهاند؟
آنچه قابلتوجه است، مبانی محاسبات سازمان حمایت ضوابط قیمتگذاری تعیین شده توسط مجمع عمومی متشكل از نمایندگان نزدیك به 10 وزارتخانه و نهاد مسوول است و همچنین پایه محاسبات نیز بر مبنای گزارشهای مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی است.
براساس ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت تمام هزینههای افشا شده در صورتهای مالی حسابرسی شده شركتهای خودروساز مورد بررسی قرار میگیرد و پس از دریافت ریز اطلاعات هزینهها و بررسیهای كارشناسی و تطبیق اطلاعات ارائه شده با اطلاعات موجود در سازمان و در نظر گرفتن سقفی از هزینهها مطابق ضوابط و... در قیمت لحاظ میشود.
در خاتمه امید است رییس محترم شورای رقابت از این پس پرداختن به وظایف اصلی خود در شورا به ویژه رفع انحصار را در سرلوحه اقدامات و وظایف خود قرار دهند.