جمشید پژویان پس از موضع گیری غضنفری درباره سلب اختیار شورای رقابت از بازار خودرو و بازگشت قیمت گذاری به سازمان حمایت، این اظهارات را غیرمسوولانه دانست.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، تأکید دوباره وزیر صنعت بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و واگذاری این موضوع به سازمان حمایت، موجب واکنش رئیس این شورا شد.
جمشید پژویان با بیان اینکه تصمیمگیری در مورد ضوابط قیمتگذاری خودرو اصلا در حوزه تصمیمگیری وزیر صنعت یا هیچ شخص دیگری نیست، گفت: براساس قانون تصمیمگیری در مورد ضوابط قیمتگذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت است و وزیر صنعت تنها اختیار تصمیمگیری در مورد حوزههای تحت پوشش این وزارتخانه را دارد اما شورای رقابت نهادی فراقوهای است.
وی افزود: شورای رقابت به خوبی به وظایف خود عمل کرده و خرابکاریهای چندساله بهخصوص سال گذشته سازمان حمایت و وزارت صنعت در قیمتگذاری خودرو را اصلاح کرده است. گزارشی که از 2خودروساز بزرگ کشور دریافت کردهایم نیز موید این موضوع است و خودروسازان طبق دستورالعمل شورای رقابت اقدام میکنند.
وی در مورد دیدگاه وزیر صنعت مبنی بر بازگشت به روال نخست قیمتگذاری خودرو افزود: آماده مناظره با وزیر در این زمینه هستم و وی اختیار واگذاری تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت را ندارد. از آنجا که ورود شورای رقابت مصوبه مجلس، شورای نگهبان و تأیید مجمع تشخیصمصلحت را دارد خروج این سازمان از بازار خودرو زمانی امکانپذیر است که این موضوع در قالب طرح یا لایحهای به تصویب مجلس برسد.
به گزارش خرداد، معاون وزیر صنعت هم که قبلا با انتقاد از عملکرد شورای رقابت از ورود سازمان حمایت به بحث قیمتگذاری خودرو دفاع کرده بود، ضمن اظهار بیاطلاعی نسبت به چگونگی قیمتگذاری خودرو در آینده، به خبرنگار ما گفت: قیمتگذاری و نظارت بر بازار خودرو وظیفه ذاتی سازمان حمایت بوده و مسئولان این سازمان باید در مورد کم و کیف این موضوع اعلام نظر کنند.
محسن صالحی نیا حتی از پاسخ به اینکه آیا باز هم شورای سیاستگذاری خودرو متولی تعیین و اعلام قیمت خودروهای تولید داخل خواهد بود، خودداری کرد و افزود: هر موضوع مرتبط با تعیین قیمت خورو باید از طریق سازمان حمایت پیگیری شود.