یک کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمتگذاری خودرو نه به شورای رقابت و نه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بلکه به نهادی مستقل و کاردان واگذار شود.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شهرام آزادی عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: قیمتگذاری خودرو باید بهگونهای صورت گیرد که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متضرر نشوند.
وی با بیان اینکه قیمتی برای خودرو مناسب است که براساس تشخیص درست قیمت تمام شده به اضافه سود مشروع به دست آید، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت تعیین قیمت براساس موضوعات سیاسی و غیره کارساز نبوده و در صورت تعیین آن به نفع خودروسازان، اعتراض مصرفکنندگان و تعیین آن به نفع مصرفکنندگان اعتراض خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.
عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: بنابراین موضوع مهم نه تعیین قیمت این محصول از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت بلکه تعیین قیمت خودروها براساس تحلیل درست و شناخت واقعی از قیمت تمام شده تولید این محصولات است.
وی افزود: باید وظیفه قیمتگذاری خودرو به نهادی مستقل و علمی مانند مجمعی از اساتید دانشگاه و اقتصاددانان واگذار شود بهگونهای که این نهاد تحت تاثیر فشارهای وارده از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت و برخی نهادهای دیگر برای کاهش قیمت، قرار نگیرد.
به گزارش ایسنا، آزادی تصریح کرد: این که در برهههای زمانی مختلف درباره تعیین قیمت خودرو مناقشه شده و یک روز تعیین قیمتها به شورای رقابت و روز دیگر به سازمان حمایت واگذار شود، تنها موجب بلاتکلیفی مصرفکنندگان و همچنین ایجاد مناقشات و التهابات بیهوده خواهد شد.