پارس خودرو سود تقسیم نمیکند!

شرکت پارس خودرو طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی تقسیم نمیکند؛ تولیدات این شرکت در سال گذشته کاهش یافت و از نقطه سر به سر نیز پایینتر آمد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو (سهامی عام) روز پنجشنبه بیستمتیرماه جاری با حضور بیش از 92 درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل شد و در مورد انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع رایگیری شد.
بر این اساس حسن امیری هنزکی به عنوان رئیس مجمع و علیرضا بادکوبه هزاوه و مجید شاطری به عنوان ناظران و مجید احدی به عنوان دبیر مجمع با اکثریت آرا حاضرین انتخاب شدند.
در این نشست گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه 1391 متضمن صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت و گزارش حسابرس و بازرس شرکت قرائت شد و مجمع پس از بحث و تبادلنظر، مواردی را به تصویب رساند.
بر همین اساس، صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1391 با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.
مجمع، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانون شرکت برای سال مالی 1392 انتخاب کرد و تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت پارس خودرو (سهامی عام) محول کرد.
مجمع با اکثریت آرا مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سال 1392 را با رعایت مفاد ماده 134 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، ماهیانه مبلغ چهار میلیون و 500 هزار ریال تعیین کرد و همچنین حقالزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت سایپا قرار داد.
با اکثریت آرای حاضر معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. همچنین با اکثریت آرا روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند.
مجمع با اکثریت آرا به مدیر عامل وکالت با حق توکیل غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام کند. بدین وسیله سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی با امضا ذیل به این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارد.
به گزارش فارس، همچنین سودی بین سهامداران به دلیل زیانده بودن شرکت تقسیم نشد؛ چراکه سال گذشته عدم افزایش قیمت و کاهش تولیدات این شرکت باعث شد تا حاشیه سود آن تحت تأثیر قرار گرفته و از نقطه سر به سر پایین بیاید.