پایتخت تا دو سال آینده قفل می شود


شماره گذاری بی رویه خودروهای جدید و تلاش خودروسازان داخلی آن هم به روشهای مختلف برای فروش محصولات خود باعث شده تا کمبود جای پارک به یک معضل در کلانشهرها تبدیل شود. معضلی که به گفته کارشناسان حمل و نقل در آینده ای نه چندان دور تمامیخیابانهای شهرهای بزرگ را به پارکینگ دائمی خودروها تبدیل خواهد کرد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، چندان دور نیست روزی كه تمامی خیابانهای تهران و دیگر كلانشهرهای كشور به پارکینگ دائمی خودروها تبدیل شود. روند تصاعدی ورود خودروهای جدید، نزدیك به صفر بودن بازنشستگی خودروهای مستهلك، میل عجیب شهروندان به تردد روزانه با خودروی شخصی و ضعف قوانین بازدارنده دست به دست هم داده است تا تعداد خودروهایی كه روزانه در سطح شهری مثل تهران در حال ترددند با رقم شهروندانی كه از خانه بیرون زده اند برابری كند و هر روز بیش از 500هزار خودرو برای پیداکردن جای پارک مناسب تا نیم ساعت وقت صرف میکنند.

مشکل جای پارک در پایتخت چالشی قدیمی است، مشکلی که زمان و هزینه بسیاری به پایتخت و شهروندانش تحمیل کرده است. در این میان تلاشهای مدیریت شهری برای توسعه فضای پارک نیز به نتیجه نرسیده است. برخی اعضای شورای شهر تهران پیشنهادات تازه ای برای حل این معضل قدیمی در پایتخت دارند مانند فروش پارکینگ و زیر زمینی شدن فضای پارک.
به گزارش مهر، شمارهگذاری بیرویه خودروهای جدید و تلاش خودروسازان داخلی آن هم به روشهای مختلف برای فروش محصولات خود باعث شده تا کمبود جای پارک به یک معضل در کلانشهرها تبدیل شود. معضلی که به گفته کارشناسان حمل و نقل در آیندهای نه چندان دور تمامیخیابانهای شهرهای بزرگ را به پارکینگ دائمیخودروها تبدیل خواهد کرد.
براساس آمارهای ارائه شده روزانه بیش از 500هزار خودرو برای پیداکردن جای پارک مناسب بین 15 تا 35 دقیقه وقت صرف میکنند، اما این مسئله تنها به اتلاف زمان خلاصه نمیشود. طبق تحقیقات به عمل آمده در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در هر نیم ساعت زمان برای یافتن جای پارک مناسب حداقل 225 هزار لیتر بنزین هدر میرود و روزانه حدود چهار تا پنج میلیون لیتر از سوخت کشور صرف پیداکردن جای پارک میشود. به این ترتیب همین ترددهای غیرمهم برای یافتن جای پارک روزانه ثروتی برابر با قیمتهای یارانهای و یک میلیارد و 600 میلیون تومان به قیمتهای غیریارانهای را هدر میدهد که با این اعتبار میتوان روزانه چند پارکینگ احداث کرد.

تهران تا دو سال آینده قفل خواهد شد
اهمیت سرمایهگذاری برای ساخت پارکینگ بهقدری مهم است که اگر تدبیری در این بخش اندیشیده نشود، ترافیک تهران تا دو سال آینده قفل خواهد شد. اما چرا گره کور کمبود پارکینگ در پایتخت گشوده نمیشود ؟
مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران معتقد است:اگر سیستم نظارتی در شهرداری درست اعمال شود بخشی از معضل کمبود پارکینگ در تهران برطرف میشود. متأسفانه در این زمینه اعمال نظارت جدی از سوی شهرداری صورت نمیگیرد در نتیجه افراد بعد از تهیه نقشه اولیه و دریافت پروانه ساخت و ساز تغییرات دلخواه خود را در ساخت بنا لحاظ و پارکینگ را به واحد تجاری یا مسکونی تبدیل میکنند.

پارکینگها قابل فروش باشند
او پیشنهاد میدهد: اعتبار مربوط به ساخت پارکینگ باید افزایش یابد در واقع باید پارکینگها قابل خرید و فروش باشد و بتوان برای آن سند صادر کرد تا سرمایهگذار در نتیجه ارزش افزوده ناشی از انجام این کار ترغیب به سرمایهگذاری در این حوزه شود.
طلایی با بیان اینکه شهرداری باید برای ساخت پارکینگ محکم بایستد، میگوید: در طول 6 سال گذشتهای که در کمیسیون ماده 100 بودم از موضوع پارکینگ به راحتی عبور نمیکردم و اصرار داشتم پارکینگ مورد نیاز همه پروژهها باید تأمین شود. به هر حال برخورد با این موضوع به اعمال مدیریت بستگی دارد، اگر سازنده احساس کند میتواند با شهرداری کنار بیاید به تغییر کاربری اقدام میکند.
در چند سال گذشته با هشدارهایی که کارشناسان حمل و نقل عمومیبرای حل معضل کمبود پارکینگ در کلانشهرها دادهاند، اغلب سیاستها و برنامههای مدیریت شهری کلانشهرها رفع این مشکل بوده است. در تهران نیز اقداماتی برای حل معضل جای پارک انجام شده است.
به گفته کارشناسان همچنان یکی از مهمترین دلایل ترافیک در پایتخت کمبود جای پارک است.
سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره معضل پارکینگ در پایتخت میگوید: آمارها نشان میدهد که روزانه بیش از یک میلیون خودرو در معابر شهری پایتخت پارک میشود، این در حالی است که معابر نه تنها طی روز بلکه شبها نیز در تصرف و اشغال خودروهای درحال پارک قرار دارند.در حالی که در شرایط مطلوب و متناسب با استانداردهای بینالمللی شهرسازی و ترافیکی ظرفیت پارک حاشیهای در سطح سوارهرو تنها باید 30 درصد از کل تقاضای پارک را به خود اختصاص دهد اما در برخی از خیابانهای تهران این امر به صورت وارونه است.

پیشنهاد ساخت پارکینگهای زیر زمینی
رضا تقیپور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه برای حل معضل پارکینگ در تهران پیشنهاد دارد به مهر میگوید: البته پیشنهاد مذکور نیازمند مدل سازی و توجیه اقتصادی است اما به هر ترتیب اجرای آن بهتر از تبدیل شدن خیابانها به پارکینگ است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اضافه میکند: در راستای تأمین پارکینگ میتوان ساختمانهای جدید را ملزم به احداث پارکینگ بر اساس نیاز و تعداد واحدها در زیر زمین کرد، در واقع باید از فضای زیر زمین برای این امر بهرهمند شد؛ البته پیشنهاد مذکور نیازمند مدل سازی و توجیه اقتصادی است اما به هر ترتیب اجرای آن بهتر از تبدیل شدن خیابانها به پارکینگ است.
پیشنهادهایی از این دست نیازمند کار کارشناسی است ولی در تهران میتوان در وهله نخست بر روی استفاده از زیر زمین متمرکز شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به احداث زیرگذر در برخی میادین و معابر، خاطرنشان میکند: در حال حاضر بسیاری از میادین و معابر شهر وضعیت بسیار نامناسبی از نظر تردد دارند و عبور خودورها و عابران پیاده هرجو مرج ایجاد کرده است بنابراین با ایجاد زیرگذرهایی برای عبور عابران که در برخی کشورهای دنیا انجام شده به این وضعیت سامان داد.
به عقیده کارشناسان شهری در کشورهای پیشرفته قبل از آنکه خودرو وارد چرخه تولید و استفاده شود ابتدا سرانه فضای خیابانها و جادهها و پارکینگ تعریف و آماده میشود حتی سازندگان مسکن مجبورند برای هر واحد آپارتمان دو واحد پارکینگ یا بیشتر پیشبینی کنند، این در حالی است که در تهران اغلب ساختمانها فاقد پارکینگ کافی برای ساکنان آن هستند در چنین شرایطی گرایش خانوادهها به خرید دویاچند خودرو، مشکل پارک در حاشیه خیابانها و افزایش ترافیک را هر روز بیشتر میکند.