پول خودروسازان از کجا می آید؟

بحران تولید در صنعت خودروسازی در حالی ادامه دارد که با وجود کاهش یک سومی تولید نسبت به سال ۹۰، هزینههای دو خودروساز بزرگ کشور بر جای خود باقی است و هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، خودروسازان در همین حال چندین ماه است که مجبور به تامین هزینههای جاری خود هستند این در شرایطی است که که تیراژ تولیدات آنها دیگر همانند سابق نیست.
هرچند طی بحران تولید بسیاری از قطعهسازان مجبور به تعدیل نیرو یا اعلام ورشکستگی شدند، اما خودروسازان بزرگ کشورمان به دلیل شرایط خاص خود نتوانستند هیچکدام از این مسیرها را بروند و همچنان با انبوهی از هزینهها لنگلنگان به مسیر خود ادامه میدهند. حال سوالی که پیش میآید این است که خودروسازان با چه روشی چنین بنگاههای بزرگی را با توجه به کاهش چشمگیر تولید اداره میکنند؟ آن هم در شرایطی که خودروسازان بیش از یک سال است با کمبود نقدینگی جدی برای تولید مواجه هستند و به دلیل کاهش شدید تولید، فروش آنها هم دیگر مانند گذشته نیست. البته تمام مشکلات خودروسازان را میتوان در بورس مشاهده کرد، چنانکه دو خودروساز بزرگ کشور در مجمع اخیر خود در بورس سودی برای تقسیم میان سهامداران خود نداشتهاند.
اما یکی از مدیران خودروساز در رابطه با سوالی که مطرح شد به دنیای اقتصاد میگوید: طی سالهای گذشته به دلیل شرایط نامناسب کسب و کار، هیچگاه سود چندانی از تولید و فروش خودرو نصیب خودروسازان نشده است. او در ادامه گفت: به همین دلیل خودروسازان برای تامین سود خود مجبور به سرمایهگذاری در حوزههایی بودهاند که ربطی به خودروسازی نداشته است.
به گفته این مدیر، خودروسازان طی سالهای گذشته برای کسب سود به فروش محصول تولیدی خود تکیه نداشتهاند و وارد بازارهای دیگر شدهاند.