مدیرعامل اتحادیه سواری بین شهری کشور:
پول داده ایم ولی از خودرو خبری نیست!

مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه با بیان اینکه مقرر بود در قالب نوسازی ناوگان 300 دستگاه خودرو از ایرانخودرو دریافت شود، گفت: این اتحادیه پول 200 دستگاه خودرو را نقداً پرداخت کرده اما خودروساز زیر بار تحویل خودروها نمیرود.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رحمت حاجیمحمدعلی با بیان اینکه برای نوسازی و توسعه ناوگان سواری کرایه در صنف خود با مشکلاتی مواجه هستیم، اظهار داشت: در سال 79 کل سواریهای کرایه فعال در کشور 4 هزار و 800 دستگاه بود اما از سال 79 که نوسازی آغاز شد این ناوگان توسعه یافت و هماکنون 45 هزار دستگاه سواری کرایه در سطح کشور فعال است.
وی با انتقاد از اینکه خودروسازی در ایران انحصاری شده است، گفت: در حال حاضر ایرانخودرو قرارداد خرید و تحویل خودرو را با اتحادیه سواری کرایه منعقد نمیکند.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور اضافه کرد: چند ماه پیش طی صحبتی که با مدیرعامل ایران خودرو داشتیم مقرر شد برای توسعه ناوگان سواری کرایه کشور، پول نقد به حساب ایران خودرو واریز کرده و خودرو را به قیمت روز دریافت کنیم.
به گزارش فارس، حاجیمحمدعلی ادامه داد: مقرر شده بود اتحادیه پول راننده را گرفته و در اختیار خودروساز بدون هیچ سود و مشارکتی قرار دهد، ضمن آنکه خودرو هم تا سه و چهار ماه بعد، تحویل شود.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور افزود: هماکنون اتحادیه سواری کرایه برای تحویل حدود 300 دستگاه خودرو هفت ماه معطل است، ما پول خودروها را به خودروساز پرداخت کردهایم اما مدیرعامل ایرانخودرو این قرارداد را برای تحویل خودروها بدون هیچ دلیلی امضا نمیکند.
حاجیمحمدعلی افزود: زمانی که اتحادیه سواری کرایه پول خودروها را به حساب ایرانخودرو ریخت، دو ماه قرارداد پیش مدیرعامل برای امضاء مانده بود اما آنها با ما همکاری نمیکنند؛ این در حالی است که قرار است خودروها به قیمت روز تحویل اتحادیه شود.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور تأکید کرد: اتحادیه سواری کرایه برای ایرانخودرو راحتترین مشتری است، چون پول نقد از قبل از ما دریافت میکنند و بدون هیچ سود مشارکتی چند ماه بعد خودرو را به نرخ روز تحویل میدهند.
حاجیمحمدعلی تأکید کرد: مدیرعامل ایرانخودرو بدون بررسی این قرارداد، هفته گذشته کل این قرارداد را یک طرفه لغو کرده و از امضای آن مبادرت ورزیده است.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور تصریح کرد: این اتحادیه در قرارداد، تقاضای تحویل 12 هزار دستگاه از دو مدل تولیدات ایران خودرو شامل پژو و سمند داشته است.
وی با بیان اینکه در همین قرارداد از قبل هزینه 200 دستگاه خودرو پرداخت شده است، اظهار داشت: این قرارداد در قالب نوسازی و توسعه ناوگان سواری کرایه است، اما با آن مخالفت شد و ایرانخودرو پایبندی به این قرارداد ندارد.
حاجیمحمدعلی افزود: با وجود آنکه اتحادیه سواری کرایه از دو ماه پیش پول خودروها را از رانندگان نقداً دریافت و به حساب ایران خودرو واریز کرده است، اما هنوز هیچ خبری از تحویل خودروها نیست.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور با بیان اینکه این اتحادیه در حال حاضر بهترین مشتری ایرانخودرو است اما این خودروساز هیچ همکاری با اتحادیه ندارد، اضافه کرد: در حال حاضر برای رفع این مشکل تقاضا کردهایم با مدیرعامل ایرانخودرو دیداری داشته باشیم.
حاجیمحمدعلی تصریح کرد: اگر دولت بعدی کمک کند، برای واردات خودرو میتوان انحصار خودروسازی را شکست و ناوگان را توسعه داد.