یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با افزایش مشکلات مالی صنعت خودروسازی کشور بسیار ضروری است کمیتهای متشکل از نمایندگان رییس جمهور مستقر و منتخب، رییس کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده درخصوص قیمتگذاری خودرو و تصمیمگیری کنند. به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، کمالالدین پیرموذن به ایسنا گفت: با توجه به تسری یافتن تحریمهای اقتصادی غرب به صنعت خودروسازی کشور ضروری است از صنعت خودروسازی کشور حمایتهای مالی جدی شود.
نماینده مردم اردبیل هشدار داد: به هشدارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت نباید بیتوجه بود، بنابراین بهتر است کمیتهای متشکل از کلیه عوامل موثر بر صنعت خودروسازی در کنار رییس کمیسیون صنایع و معادن نیازهای مالی این صنعت را با رعایت مصالح و منافع ملی و جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط شغلی و اقتصادی کشور بررسی و خودرو را قیمتگذاری کنند.