کاهش مصرف بنزین در ماه رمضان

مقایسه آمار مصرف فرآورده های نفتی در چهارمین هفته تابستان سال جاری با آمار مصرف فرآورده های نفتی در سومین هفته تابستان از کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین و یک درصدی مصرف گازوئیل کشور حکایت دارد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در هفته گذشته (بیست و دوم تا بیست و هشتم تیر) متوسط مصرف بنزین در ایران به 62 میلیون و 714 هزار لیتر در روز رسید که نسبت به متوسط مصرف روزانه این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن (69 میلیون و 385 هزار لیتر) کاهشی 9.6 درصدی داشته است.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه بنزین را در روز بیست و هفتم تیر با ثبت رقم71 میلیون و 600 هزار لیتر و کمترین مصرف را در روز بیست و هشتم تیر به میزان 54 میلیون و 500 هزار لیتر پشت سر گذاشتیم.
هفته گذشته در مجموع 439 میلیون لیتر بنزین در سراسر ایران در باک خودروها و موتورسیکلتها به مصرف رسید که این میزان هم بنزین معمولی و هم بنزین سوپر را شامل میشود.
کاهش 4.5 درصدی مصرف بنزین سوپر در کشور
بیست و دوم تیرماه (شنبه) از مجموع 60 میلیون لیتر بنزین مصرف شده در کشور، 3 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین سوپر بوده که این مقدار در روزهای بعد تا روز جمعه (بیست و هشتم تیر) به ترتیب 2 میلیون و 900 هزار لیتر، 2 میلیون و 800 هزار لیتر، 3 میلیون لیتر، 3 میلیون و 500 هزار لیتر، 3 میلیون و 400 هزار لیتر و 2 میلیون و 400 هزار لیتر به ثبت رسید.
متوسط مصرف بنزین سوپر در این مدت 3 میلیون و 43 هزار لیتر در روز بوده که نسبت به متوسط مصرف بنزین سوپر در هفته گذشته (3 میلیون و 186 هزار لیتر) 4.5 درصد کاهش داشت.
در هفته گذشته در مجموع 21 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین سوپر در سراسر کشور به مصرف رسید.
کاهش یک درصدی مصرف روزانه گازوئیل کشور
دو هفته پیش (پانزدهم تا بیست و یکم تیر) متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور 102 میلیون و 757 هزار لیتر بود. اما در هفته گذشته (بیست و دوم تا بیست و هشتم تیر) با کاهش 1.3 درصدی در مصرف گازوئیل روبهرو بودیم، بهطوری که متوسط مصرف روزانه گازوئیل ایران به 101 میلیون و 429 هزار لیتر رسید.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه گازوئیل را در روز بیست و سوم تیر به میزان 113 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین میزان مصرف را در روز بیست و هشتم تیر با ثبت رقم 72 میلیون و 500 هزار لیتر داشتهایم.
در هفته گذشته در مجموع 710 میلیون لیتر گازوئیل در کشور به مصرف رسید.
روند رو به کاهش مصرف نفتکوره از سر گرفته شد
در چهارمین هفته تابستان مصرف نفتکوره بهطور متوسط روزانه 48 میلیون و 614 هزار لیتر بوده است. در این مدت در مجموع 340 میلیون و 300 هزار لیتر نفتکوره در سراسر کشور به مصرف رسید که نسبت به مصرف 363 میلیون و 600 هزار لیتری این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن، از کاهش 6.4 درصدی مصرف نفتکوره در کشور حکایت دارد.
مصرف نفتکوره کشور در طول چند طول هفته گذشته (به جز هفته گذشته که روندی صعودی داشت) مصرف رو به کاهش خود را ادامه داده بود.
رشد 45.8 درصدی مصرف نفت سفید کشور
در هفته گذشته در مجموع 55 میلیون و 100 هزار لیتر نفت سفید در سراسر ایران به مصرف رسید که این رقم از متوسط مصرف 7 میلیون و 871 هزار لیتری این فرآورده نفتی در هرروز خبر میدهد.
با توجه به اینکه مصرف نفت سفید کشور در دو هفته پیش، بهطور متوسط روزانه 5 میلیون و 400 هزار لیتر بوده، مقایسه آمار مصرفی هفته گذشته و هفته ماقبل آن از افزایش 45.8 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در کشور خبر میدهد.
بیشترین مقدار مصرف روزانه نفت سفید طی هفته گذشته در روز بیستم و پنجم تیر به میزان 9 میلیون و 700 هزار لیتر بوده و کمترین میزان مصرف روزانه این فرآورده نفتی نیز در روز بیست و هشتم تیرماه با رقم 4 میلیون و 500 هزار لیتر در هر روز به ثبت رسید.