کاهش نمایندگی خدمات خودروسازان

تعداد نمایندگیهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و خارجی کاهش یافته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، براساس جدیدترین آمارهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، تعداد نمایندگیهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و خارجی با افت حدودا 3 درصدی از دو هزار و 88 نمایندگی در سال 1390 به دو هزار و 26 نمایندگی در سال 1391 کاهش یافته است.

این در حالی است که در حدود 10 سال اخیر تعداد نمایندگیهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروها همواره روندی صعودی داشته است بهگونهای که این تعداد از 937 نمایندگی در سال 1380 به 2 هزار و 315 نمایندگی در سال 1389 افزایش یافته بود تا این که در دو سال اخیر این روند نزولی شد بهگونهای که در سال 1390 این تعداد به دو هزار و 88 و در سال 1391 این تعداد به دو هزار و 26 نمایندگی کاهش یافت.

در این زمینه مدیر مهندسی و بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اظهار کرده بود که دلیل نزولی شدن تعداد نمایندگیها، کاهش فروش خودرو در کشور و به دنبال آن کاهش سودآوری این نمایندگیها بوده است بهگونهای که برخی از نمایندگیهای خدمات پس از فروش ترجیح دادهاند از فعالیت در این حوزه خارج شوند.

این وضعیت در حالی است که کارشناسان معتقدند کاهش تعداد نمایندگیهای رسمی ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و خارجی، تاثیر منفی بر کیفیت ارائه این خدمات خواهد داشت.