رییس انجمن صنفی CNG کشور با تاکید بر لزوم راهاندازی سریعتر کارت هوشمند سوخت CNG، کارت هوشمند را باعث کمک به ناوگان حمل و نقل کشور دانست.


اردشیر دادرس گفت: کارت هوشمند سوخت یکی از ابزارهای حمایتی و کنترل مصرف سوخت و پشتیبانی حفاظت از جان و مال مردم است. وی بیان کرد: با کارت هوشمند سوخت می توانیم میزان مصرف سوخت را کنترل کنیم، مخازن مجاز و غیر استاندارد را شناسایی کنیم و همچنین خودروهای دوگانه سوز غیر استاندارد و کارگاهی شناسایی کنیم.
وی با اشاره به پیگیری های مداوم مسوولین انجمن صنفی CNG در یک سال و نیم گذشته، گفت: پروژه عرضه CNG با کارت سوخت چندین سال است که در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مطرح شده است ولی تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است.
وی افزود: مسوولین عدم تخصیص بودجه کافی را دلیل به ثمر نرسیدن این طرح عنوان کرده اند.