کیفیت اتوبوسهای تولید داخل در سومین ماه سال جاری با افزایش همراه بوده است.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، خردادماه امسال تنها کیفیت دو مدل اتوبوس تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش در ماه جاری شاهد افزایش 6.3 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به افزایش تولید اتوبوس بین شهری ولوو B9R می باشد. به طبع این موضوع آمار ارزشیابی خودروهای تجاری مسافری نیز 30 درصد رشد داشته است.
بر این اساس باکیفیتترین اتوبوس تولیدی کشور اتوبوس بین شهری ولوو B9R با 35.6 نمره منفی بوده است. پس از آن اتوبوس شهری یوتانگ با 64 نمره منفی در رتبه دوم و آخر ردهبندی اتوبوسهای تولیدی در خرداد ماه قرار دارد.
در بخش فنی و عملکردی، اتوبوسهای تولیدی مانند ماه قبل از آن هیچ نمره منفی نداشتهاند. در بخش تزئینات و مونتاژ، اتوبوس یوتانگ نمره منفی بیشتری داشته بطوری که نمره منفی این بخش افت کیفی 8.4 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است.
در بخشهای بدنه و رنگ نیز کیفیت این دو اتوبوس نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
در بخش های بدنه و رنگ به ترتیب شاهد روند رو به رشد 9.1 و 23.2 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که در بخش بدنه اتوبوس یوتانگ و در بخش رنگ اتوبوس ولوو B9R، بیشترین نمره منفی را کسب نمودند و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری مسافری بهبود کیفی 5.5 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.
جدول رده بندی كیفی - گروه تجاری مسافری
خودرو شركت كدهای 9 گانه نمره سطح
سازنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 منفی كیفی
ولوو B9R رانیران
0.0
0.0
0.0
0.0
10.6
11.9
11.3
0.0
1.9
35.6
خیلی خوب
یوتانگ ایران خودرو دیزل
0.0
0.0
0.0
0.0
36.0
18.0
10.0
0.0
0.0
64.0
خیلی خوب