مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از تخلف گرانفروشی 146 میلیارد تومانی چهار شرکت واردکننده خودرو خبر داد.
مجتبی فراهانی - معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - در پاسخ به اینکه برای کدام شرکتهای واردکننده خودرو پرونده تخلف گرانفروشی تشکیل شده است؟ اظهار کرد: با توجه به دستورالعملها نمیتوانیم نام شرکت متخلف را اعلام کنیم، با این حال در حدود یک ماه اخیر برای چهار واردکننده خودرو به دلیل گرانفروشی پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی ادامه داد: این پروندهها مربوط به شرکتهایی است که خودرو را با ارز ارزان و مرجع وارد کرده و آن را با نرخ ارز آزاد وارد بازار کردهاند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به اینکه مبلغ تخلف ارزی واردکنندگان چه مقدار بوده است؟ خاطرنشان کرد: در این چهار پرونده مبالغ 111 و 35 میلیارد تومان و در مجموع 146 میلیارد تومان تخلف ثبت شده است که مربوط به واردکنندگانی است که خودروی وارد شده را به این میزان گرانتر از نرخ واقعی فروختهاند.
فراهانی ادامه داد: معاونت بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دو اقدام اساسی را در این راستا انجام داده است. اول آنکه تمام واردکنندگانی که از ارز مرجع 1226 تومانی برخوردار هستند بدون استثنا تحت نظارتند تا کالا را با قیمتهای واقعی و متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند.
وی افزود: همچنین شرکتهایی نیز که قبل از گروهبندی اولویتهای برخوردار از ارز مرجع و همچنین تمام شرکتهایی که از سال 90 با ارز ارزان و مرجع کالا وارد کردهاند، تحت بررسی هستند تا کالای وارد شده را به قیمتی متناسب با نرخ ارز مصرفی عرضه کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: با تمام افراد حقیقی و حقوقی که کالا را با ارز ارزان و 1226 تومانی وارد کرده و قصد احتکار یا گرانفروشی را دارند به شدت برخورد خواهد شد.
پیش از این مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرده بود که با هرگونه گرانفروشی خودرو از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول به شدت برخورد خواهد شد بهگونهای که در صورت تکرار سه باره تخلف گرانفروشی، واحد متخلف با مجازات تعطیلی و پلمب روبرو میشود.