در حالیکه احتمال انتخاب شیوه قیمتگذاری \"حاشیه بازار\" در کنار نظارت \"کمیته قیمتگذاری\" افزایش یافته است نتایج این شیوه قیمتگذاری بر قیمت خودروها مهم تلقی میشود.به گزارش پارس تیونینگ ، براساس برخی اخبار به دست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اتخاذ تصمیم نهایی درباره چگونگی قیمتگذاری خودرو است.
در این زمینه یکی از مهمترین گزینه ها استفاده ترکیبی از دو شیوه قیمتگذاری "حاشیه بازار" در کنار نظارت "کمیته قیمتگذاری" است. کارشناسان معتقدند که انتخاب این شیوه قیمتگذاری تاثیر خاصی بر قیمت فعلی خودروها در بازار نداشته و سطح فعلی قیمتها تا پایان سال حفظ خواهد شد.
به گفته کارشناسان، در صورت برطرف شدن تحریم های خارجی و کاهش نرخ ارز حدود چهار تا پنج ماه زمان خواهد برد تا قطعات تولید شده با مواد اولیه ارزان تبدیل به خودروهای ارزان قیمت شوند بنابراین تا پایان سال کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.
از آن سو نیز با توجه به بالا بودن قیمتهای فعلی و رکود شدید بازار، کششی برای افزایش احتمالی قیمتها تا پایان سال جاری وجود ندارد.
در این زمینه شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - میگوید: تعیین قیمت خودرو براساس هزینه های تولید بهترین شیوه برای قیمتگذاری این محصول است.
وی با بیان اینکه خودروسازان و کمیته قیمتگذاری میتوانند با مشارکت یکدیگر و بررسی هزینه های تولید قیمت فروش خودرو را تعیین کنند، خاطرنشان میکند: البته تا پایان سال کاهش قیمتی در بازار خودروهای داخلی نخواهیم داشت زیرا حتی با فرض لغو تحریمها و کاهش نرخ مواد اولیه نیز رسیدن موج کاهش قیمت به نرخ فروش خودروهای تولیدی به گذشت چهار تا پنج ماه زمان نیاز دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه میدهد: از آن سو نیز هماکنون بازار خودرو در رکود شدید به سر میبرد که یکی از دلایل آن افزایش قیمت فروش خودروها در نتیجه رشد هزینه های تولید است.
وی تصریح می کند: بنابراین میتوان گفت تا پایان سال جاری سطح فعلی قیمتها در بازار خودرو حفظ شده و افزایش یا کاهش قابل توجهی در این حوزه نخواهیم داشت.