گواهینامه های سایپایدک تمدید شد

سازمان خدمات پس از فروش سایپا(سایپایدک) موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های بین المللی خود شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سایپا یدك با توجه به استقرار استانداردهای مدیریتی و به منظور ارتقاء سطح كارآیی و اثر بخشی و افزایش رضایت مشتریان، طی برگزاری ممیزی داخلی و تشكیل كمیته های متعدد، فرآیندهای جاری از جمله فرآیندهای رسیدگی به شكایات و مدیریت آموزش را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده است.
پس از ممیزی داخلی فرآیندها از سوی ممیزان داخلی و ایجاد بهبود لازم در سیستم شركت سایپا یدك، آمادگی لازم برای انجام ممیزی مراقبتی بدست آمد و در پی آن در 15 تا 17 تیر ماه امسال توسط ممیزین شركت TUV NORD مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به تمدید اعتبار گواهینامه استانداردهای 2008: 9001ISO ، 2004: 10002 ISO 10015:1999 ISO تا یك سال دیگر شد.