پرشین خودرو: فالگوش ایستادن هنوز کار هر روز ماست و غیبت کادر فالگوش نه بهدلیل کمکاری بلکه به دلیل عبور از خط قرمزها در شنیدهها بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه بهار نوشت: به هر حال امروز میخواهیم برایتان از اتفاقاتی که در قیمتگذاری خودرو رخ داده است، بگوییم.
شورای رقابت قیمتها را تعیین کرده است و وزارت صنعت نگران از عاقبت خودروییها پیغام میفرستد که به منافع ملی فکر کرده است و عاقبت بیش از یکمیلیون و صدهزار نفر شاغل در چرخه تولید خودرو را در نظر بگیرید.
شورای رقابت اما گوشش بدهکار نیست ولی تهدیدهای زیر پوستی وزارت صنعت کارساز است و اعلام قیمتهای جدید به عقبتر میافتد.
وزیر صنعت از رییسجمهوری کمک میخواهد.
خودروسازان پشت در اتاق آقای وزیر به صف شدهاند برای جلوگیری از اعلام نرخهای جدید و کاهش قیمتها؛ قیمتهایی که شنیدیم خودروسازان را داغ خواهد کرد چراکه شورای رقابت بیشترین قیمت خودروی پراید را 14میلیون تومان تعیین و تیبا را به 18میلیون تومان نرخگذاری کرده است.
بر همین اساس شنیدیم شورای رقابت برای پژوی 405 قیمتی کمتر از 20میلیون تومان در نظر گرفته و سمند ال ایکس را 23میلیون تومان ارزیابی کرده است؛ اتفاقی که خودروسازها با شنیدن آن پشت گوش سرخ کردند تا اعلام قیمتها به تاخیر بیفتد برای بازنگری دوباره و البته مخفیانه قیمتها.
بازهم شنیدیم وزارت صنعت و خودروسازان قیمتهای مطلوب برای تولیدکننده و مصرفکننده را تعیین کردند و بر همین اساس زمزمههایی به گوش میرسد از قیمتهای پیشنهادی این دو مجموعه به شورای رقابت.
بیتعارف وقتی فالگوش میایستی و میشنوی آنچه نباید بشنوی را، آرزو میکنی ایکاش این شنیدهها هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگیرد.
برای همین دیروز وقتی شنیدیم قیمت پیشنهادی بزرگواران صنعتی و خودرویی برای پراید 17میلیون تومان، تیبا 22میلیون تومان، پژو 405 کمی بیشتر از 27میلیون و سمند ال ایکس کمی پایینتر از 30میلیون تومان است، بازهم آرزو کردیم ایکاش شنیدهها در حد شنیده میماند...