بیش از 206 هزار کیلومتر انواع راه از سرمایههای مهم ملی است که نگهداری از آنها اهمیت ویژهای دارد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل ازایسنا، شهریار افندیزاده - رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - اظهار کرد: با توجه به رشد تولید خودرو در کشور و افزایش چشمگیر سفرها بر اساس تحقیقات و آمارهای موجود بیش از 90 درصد جابهجایی کالا و مسافر ازطریق جادهها انجام میشود و واضح است که راهها تحت تاثیر ترافیک در معرض استهلاک هستند از این رو نگهداری، ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت از برنامههای اولویتدار این سازمان است.
وی علاوه بر تاثیرات ترافیکی، شرایط آب و هوایی و جوی را نیز از عوامل تاثیرگذار بر جسم و فیزیک جادهها عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر با وجود محدودیت اعتباری وزارت راه وشهرسازی، برنامههای مناسبی جهت حفظ و نگهداری از جادهها با اقدامات لکهگیری، قیرپاشی، سیلکت، تککت، فوگسیل و روکش اساسی انجام شده است.
افندیزاده با اشاره به وجود بیش از 70 درصد ترافیک در ورودی 30 هزار کیلومتر از راههای موجود به عنوان راه شریانی گفت: در سال جاری به منظور ارتقای سطح سرویس رویه راهها با توجه به اولویتبندی انجام شده، برنامهریزی لازم صورت گرفته تا از منابع ملی و استانی در 20 هزار کیلومترراه مرمت رویه انجام شود که از ماههای گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی توانمندیهای پیمانکاران در حوزه راهسازی در کشور و ظرفیتسازی انجام شده در این حوزه را نقطه قوت دانست و افزود: بخش خصوصی در امر راهداری مشغول اجرای طرحهای بزرگ و کوچک عمرانی است که بعضا این خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورهای منطقه و دنیا صادر میشود.