مهندسان آلماني موفق به ساخت سيستم کنترلي ذهني شده اند که با ثبت امواج الکتريکي مغز راننده به وي امکان مي دهد تنها با فکر کردن رانندگي کند


تيمي از مهندسان آلماني توانسته اند يک خودرو را به گونه اي ارتقاء دهند که مي توان آن را با استفاده از ابزار ثبت امواج الکتريکي مغزي کنترل کرد، ابزاري که به کاربرانش امکان مي دهد ابزار مختلف را تنها با فکر کردن هدايت کنند.
محققان دانشگاه فِرِي در برلين آلمان با استفاده از ابزار Emotive که در ثبت امواج الکتريکي مغز انسان کاربرد دارد، توانسته اند اين خودروي خودکار را بسازند.
اين خودرو که يک «فولکس پاساد» است به اين ابزار مجهز شده است، ابزاري که با نقشه برداري از مناطق ويژه اي از مغز، امواج الکتريکي مغز را به دستورهايي ويژه تبديل کرده و در نهايت اين دستورها را براي اجرا به خودرو انتقال مي دهد.
وجود تاخير چند ثانيه اي ميان ثبت امواج مغزي و تبديل شدن آن به دستوراتي قابل اجرا براي خودرو به اين معني است که اين خودرو هنوز نيازمند تکميل بوده و هنوز براي استفاده در خيابان ها آمادگي کافي را ندارد اما در حال حاضر محققان از اينکه سيستم کنترلي ذهني آنها مي تواند يک خودرو را به صورت کامل کنترل کند بسيار راضي و خشنود هستند.
چنين خودرويي مي تواند کاربردهاي نظري متعددي داشته باشد، براي مثال مي تواند به عنوان ابزار حمل و نقلي ايمن براي افراد معلول به کار گرفته شود.