سناتور ماریانی بیانیهای ضد تحریمهای آمریکایی نوشته است ؛ تحریمهایی که هدف آن صنعت اتومبیلسازی ایران یا در واقع شرکت رنو و دو همکارش است. ماریانی به بخش هوادارن اتومبیل مجلهی لوپوئن دربارهی این بیانیه توضیح میدهد.



به گزارش پارس تیونینگ به نقل از افکارنیوز، در ابتدای ماه ژوئن، سازمان اداری آمریکا تحریمهای جدیدی را با تمرکز بر بخش اتومبیلسازی علیه ایران اعلام کرد. بخش اتومبیلسازی صاحب منابع اصلی درآمد اقتصاد ایران است و در واقع شرکت رنو نیز تامینکنندهی قطعات دو شرکت همکار دیگر است. این شرکت در ایران از چه چیزی نگران است؟ مجلهی لوپوآن فرانسه با بخش مدیریت این شرکت اتومبیلساز فرانسوی که همچنان از صحبت دربارهی این تحریمهای جدید پرهیز میکند، تماس گرفته و حاصل آن در این مقاله آمده است.
سناتور فلیپ ماریانی (عضو حزب اتحاد برای جنبشِ مردم) و مدیر کمیسیون مالی سنا ابراز امیدواری کرده که این تصمیمات جدید تحریم بر اقتصاد خودروی مارک لوزانگ تاثیری نداشته باشد. او طی بیانیهای آژانس خبری رویترز را مورد خطاب قرار داد تا آن را از قدرت فرانسویها آگاه کرده و خاطرنشان کند که این تحریمها نمی توانند صادرات یا تامین قطعات محصولات یا خدمات فرانسویها را متوقف کند.

لوپوئن: چرا چنین انگیزهای داشتید؟
فلیپ ماریانی: سالهای زیادی است که من به مشکلات خاورمیانه علاقهمندم. (فلیپ ماریانی مدیر گروه بین پارلمانی دوستی بین فرانسه و کشور عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس است.) جدای از اینکه چه دولتی در ایران بر قدرت است، موقعیت شرکتهای فرانسوی در این کشور همیشه مهم بوده است. بنابراین طبیعی است که به این نوع مشکلات علاقهمند باشم.

هدف این بیانیه چیست؟ به عنوان زنگ خطری برای تعدادی از همکاران ما منتشر شده است؟
قبل از هر چیز میخواهم توضیح دهم که چرا اقدامات آمریکاییها میتواند تاثیر منفی بر سودهای اقتصادی ما در ایران داشته باشد. بحث بر این نیست که ریاکارانه عمل کنیم. همچنین من به وضعیت روابط بین آمریکا و فرانسه ناآگاه نیستم. بلکه برعکس در مقابل، از فرانسه میخواهم که برای به دست آوردن تضمین ایالات متحده در راستای توانایی و امکان پیگیری فعالیتهای اقتصادی ما در ایران، واکنش نشان دهد. بنابراین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در صنعت اتومبیل در فرانسه و پیامدهای آن در اشتغال، لازم میدانم که مداخله کنیم.

ـ ما در ابتدای ماه با شرکت رنو تماس گرفتیم، رنو تاثیر تحریمهای جدید را بر اقتصاد شرکت خود حداقل دانست. آیا شما با بخش مدیریت این گروه، قبل از نگارش این بیانیه تماسی برقرار کردهاید؟
نه، این موضوع مربوط به تاویل و تفسیر من از اتفاقات و حقایق است که موجب ابراز آن شد. چون به تازگی از تحریمهای جدیدی اطلاع پیدا کردم و ضروری دیدم که نسبت به آنها واکنش نشان دهم.

ـ پاسآ به خاطر ادغامش در جنرال موتورز، مشکلاتی مشابه داشت و در نهایت هم در بازار ایران ضعیف و کمرنگ شد. آیا شما بر این شکست تاکید کردهاید؟
این موضوع واقعا یک شکست صنعتی قابل توجه است که به طور جدی باعث زیان تثبیت شدهای به شرکت پاسآ شد. ما نمیتوانیم به خودمان اجازه دهیم که مجددا موقعیت مشابه دیگری برای یکی دیگر از نمادهای اقتصادیمان در فرانسه تکرار شود.

ـ آیا این بیانیه، سود این نوع تحریمها را مورد پرسش قرار نداده بود...
سود این تحریمها خیلی تاسفبرانگیز است. ایران یک بازار بزرگ بود و پیامدهای این تحریمها میتواند نتایج مهمی داشته باشد. روش عمومی، روش مناسبی برای گفتگو و بحث در مورد این نوع تصمیم نیست. اما گاهی تحریمها چنان برای منافع صنعتی و اقتصادی کشورهای همکار زیانآور است که آن مقدار برای خود کشور اصلی مورد نظر زیان ندارد.

ـ چرا این بیانیه را در این هفته منتشر کردهاید؟ در حالی که تصمیم آمریکا در ابتدای ماه گرفته شد؟
من خواستم از نزدیکی انتشار این بیانیه، با انتخابات ریاست جمهوری ایران بهرهمند شوم، انتخاباتی که سرانجامش با پیروزی حسن روحانی باعث شگفتزدگی شد. روحانی در واقع محافظهکاری است که نسبت به بقیهی کاندیداهای موجود در میدان رقابت، میانهرو بود. رویکرد من به عنوان یک واقعبین پیشرو در رابطه با این ملت و صرفنظر از ماهیت حکومت آن جایگاه دارد.

ـ آیا فرصت این گونه تحریمها را مجددا بررسی نکردید؟
این تحریمها - که اغلبشان این گونهاند - کارکردشان بر تکامل افکار عمومی و اقتصادی مشهود است. اما از سوی دیگر، تحریمها باعث دامن زدن به استراتژیهای اجتنابی، تقلب و قاچاق میشود. سوالی که به خصوص از سوی همسایههای ایران چون ترکیه، کردستان عراق، پاکستان در مورد نقل و انتقالات فیزیکی مطرح میشود این است که چه کسی کالاهای جابهجا شده در مرز ایران را سازماندهی خواهد کرد؟ این مشکل پیچیدهای است اما همهی سیستمهای تحریمی همیشه تعدادی عوارض جانبی دارند.

ـ چطور شد که شما به این موضوع مشکلزا حساسیت نشان دادید؟
من از بیش از یک سال پیش به شکل مداوم پیامدهای این تحریمها را بر شرکت پاسآ پیگیری میکردم. اتحادیهی فرانسوی تجهیزات اتومبیل، تاثیر این تصمیمات را به من اطلاع میداد.

ـ شما با انتشار این بیانیه منتظر چه پیامدهایی هستید؟
این بیانیه، به امید شنیده شدن تقریبا تنها راه درخواست کمک نوشته است یا به طور دقیقتر بگویم که این بیانیه همانند یک توپ بیلیارد است که بر صفحهی سبز بازی به چرخش درآمده باشد. تحول و تکامل این پرونده را با انتظاری صبورانهای پیگیری خواهم کرد و تا قبل از ارایه بیانیهی بعدی، تاثیر این بیانیه را بررسی میکنم.