مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، در نامه خودروسازان به رئیس سازمان حمایت عنوان شده که قیمت مواد اولیه، قطعات CKD و دستمزد کارگران باید بر اساس قیمتهای فعلی و روند آتی محاسبه شود.
همچنین در این نامه بر لزوم محاسبه قیمت قطعات داخلی خودرو بر اساس قیمت جدید قطعهسازان تأکید و عنوان شده که قیمت تمام شده واقعی ارز (با توجه به عدم تخصیص ارز مبادلهای) و هزینههای تسعیرنرخ ارز (تبدیل ارز به ریال) باید در قیمتگذاری جدید خودروها مد نظر قرار گیرد. خودروسازان در این نامه بر لزوم لحاظ شدن هزینه یوزانس و نرخ ارز در سررسید (یک سال آینده) تأکید کرده و خواستار در نظر گرفتن هزینههای حواله کردن ارز و برخی هزینههای تحمیلی دور زدن تحریمها در تعیین قیمتهای جدید خودرو شدهاند. به گفته خودروسازان، با توجه به محدودیتهای تحمیلی به تولیدکنندگان، هزینه سربار باید تقسیم بر تیراژ واقعی تولید شود، نه اینکه بر تعداد تولید اسمی براساس ارقام پروانه بهرهبرداری تقسیم شود، چرا که این ارقام صوری هستند. محاسبه نرخ جدید خودروها با توجه به هزینههای بانکی و مالی بر اساس ارقام واقعی (طبق اسناد معتبر) از دیگر خواستههای خودروسازان از سازمان حمایت است. خودروسازان در این نامه 12 بندی اعلام کردهاند که پاداش یا تخفیفهای گمرکی به ازای صادرات یا جایزه صادراتی و همچنین تخفیفهای گمرکی به ازای استفاده از موتورهای کممصرف و مانند آن نباید از قیمت تمام شده تولید کسر شود. در این نامه با اشاره به افزایش هزینههای تخلیه بار در بنادر کشور، بر لزوم توجه به هزینههای مضاعف تخلیه بار در بنادر جنوبی خلیجفارس ناشی از تحریم شرکت کشتیرانی و حمل بار با کشتیهای کوچکتر به داخل کشور تأکید شده است. در نامه خودروسازان به سازمان حمایت عنوان شده که برای هر شرکت خودروساز زیان محصول A باید از طریق سود محصول B قابل جبران باشد تا محصول A حذف نشود و فضای رقابتی تنگتر نباشد. خودروسازان در این نامه بر لزوم خروج درآمدهای حاصل از کسب و کارهای مکمل از محاسبات مربوط به تعیین قیمت خودرو تأکید کرده و لحاظ شدن قیمتهای جدید خودرو از تاریخ تصویب در مورد تمام خودروهای تحویلی به غیر از خودروهای فروش قطعی را خواستار شدهاند.