مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
NHTSA سیستم ترمز خودکار را اجباری میکند
عبور و مرور بینالمللی بزرگراه و مسئولیت ایمنی (NHTSA) به درخواست قانونگذاری برای سیستم ترمز اجباری اتومبیلها نزدیک میشود.
سیستم ترمز خودکار از رادار و دوربین برای نمایش جلوی ماشین استفاده میکند و اگر تصادف قریبالوقوعی را تشخیص دهد ترمز را فعال میکند.
برخی شرکتها مانند ولوو و مرسدس بنز استفاده از این سیستم را پیشنهاد کردهاند که NHTSA ادعا کرده که حافظ جان مسافرین خواهد بود. در تحقیقاتی که توسط انستیتو بیمه ایمنی بزرگراه انجام گرفته است٬ افرادی که دارای اتومبیلهای چهارچرخ دارای این ویژگی هستند 16 درصد کمتر از باقی اتومبیلهای مشابه درخواست بیمه میکنند.
در سال 2011 ٬ NHTSA به سازندگان اتومبیلها دستور داد تا سیستم الکترونیکی کنترلکننده پایداری را روی تمام وسایل نقلیه نصب کنند٬ و به نظری رسد دستور بعدی مربوط به سیستم ترمز خودکار باشد.


مترجم : علیرضا فروغی فر