اشکال :
علت (راه اصلاح عیب)
1.خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:
اولین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
دومین علت:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)

2.سفتی فرمان:
اولین علت:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)
دومین علت:اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)
ششمین علت:دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)
هفتمین علت:ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)

3.گیج بودن فرمان خودرو:
اولین علت:کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)
دومین علت:لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
سومین علت:لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
چهارمین علت:میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)
پنجمین علت:شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
ششمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
هفتمین علت:لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
هشتمین علت:لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)
نهمین علت:معیوب بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)

4.خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:
اولین علت:نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود)
دومین علت:نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا)
سومین علت:افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها(محکم بستن – تعویض قطعات معیوب)
چهارمین علت:سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
پنجمین علت:مسیر چرخها یکی نیست(مسیز چرخها را ازمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)

5.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:
اولین علت:گیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)
دومین علت:میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
سومین علت:غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)

6.چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:
اولین علت:نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات)
ششمین علت:درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)
هفتمین علت:نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)

7.چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است(لرزش در سرعت زیاد):
اولین علت:چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)
دومین علت:چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود)
سومین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

8.پس زدن فرمان:
اولین علت:فشار باد تایر کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)
دومین علت:افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض - تعمیر)
سومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض)
چهارمین علت:لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

9.تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:
اولین علت:زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
دومین علت:کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت:زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)

10.رانندگی خشن و سخت:
اولین علت:زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)
دومین علت:معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)

11.ساییدگی نادرست تایرها:
اولین علت:ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت:ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت:ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید)
چهارمین علت:ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
پنجمین علت:ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)
ششمین علت:ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید)
هفتمین علت:ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

12.کج شدن خودرو در سر پیچها:
اولین علت:لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید)
دومین علت:افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
سومین علت:صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)

13.شکستن فنر:
اولین علت:زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)
دومین علت:لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)
سومین علت:معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
چهارمین علت:سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)

14.ضعیف بودن فنر:
اولین علت:شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)
دومین علت:ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)
سومین علت:کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)
چهارمین علت:معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)