مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

نگهداشتن دست روی دسته دنده عادت تعداد زیادی از رانندگان است اما این عمل میتواند تأثیرات بدی روی گیربکس خودرو داشته باشد.احتمالاً هنگام دورههای آموزشی دریافت گواهینامه فرد آموزشدهنده به شما گفته که هر دو دست خود را تا حد امکان روی فرمان قرار دهید و اگرچه شاید شما با گذشت زمان و به دست آوردن تجربهی بیشتر برخی روشهای خود را داشته باشید اما این قانون واقعاً به درد شما میخورد. بسیاری از ما در هنگام رانندگی دست خود را روی دسته دنده نگه میداریم اما آیا میدانید که با این کار میتوانید به گیربکس خودرو آسیب برسانید؟با دنبال کردن دسته دنده به داخل تونل گیربکس و نگاه کردن به طرف دیگر میلهی کنترلی را خواهید یافت که دارای دوشاخهی انتخاب کننده بوده و هر شاخه برای دو دنده مشترک است. این دوشاخه ی تعویض کننده برای درگیر شدن با پیوست دندانهای (دندهای که در شفت گیربکس و در حال چرخش دیده میشود) طراحی شده است. سپس این شاخه باعث فشار دادن پیوست دندانهای به طرف دندهی موردنیاز میشود، این عمل با کمک سنکرون انجام میشود تا عمل درگیر شدن قطعات دندانهدار به نرمی صورت گیرد.بنابراین دوشاخهی انتخاب کننده برای اعمال نیرو به پیوست دندانهای طراحی شده و تماس های کوچک در هر طرف شاخه به عنوان مناطق تماس بین دو شاخه استفاده میشود. البته دوشاخه ی انتخاب کننده زمان کوتاهی را به پیوست دندانه ای تماس مییابد؛ اما با قرار دادن دست خود روی دستهدنده، این فشار دوشاخه برای دوره ی ثابتی خاتمه مییابد و بنابراین باعث ایجاد ساییدگی ناخواسته می شوید.عموماً دوشاخه های تعویضی از فولاد سخت شده ساخته میشوند بنابراین میتوانند فشار نرمال ایجاد شده حین تعویض دنده را تحمل کنند اما وزن دست شما روی دسته دنده میتواند ساییدگی پیوست دندان های و دوشاخه ی انتخاب کننده را سرعت بخشد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سناریوی بدتر اینکه شما میتوانید باعث شکستن دوشاخهی انتخاب کننده و یا ساییدگی بست پیوست دندانهای شوید که این امر مشکلات بیشتری را برای گیربکس ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین از این به بعد تمرین کنید که پس از هر بار تعویض دنده مجدداً دست خود را روی فرمان قرار میدهید و حداکثر کنترل خودروی خود را در اختیار دارید.
از این طریق مهارت های رانندگی شما نیز ارتقا خواهد یافت و خودرویتان امنتر و دقیقتر خواهد بود و البته گیربکس نیز به خاطر عدم وجود فشار ناخواسته روی قطعاتش از شما تشکر خواهد کرد.