درود بر همراهان پارس تیونینگ

1.خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:

اولین علت:لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
دومین علت:لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت:خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت:لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)

2.سفتی فرمان:

اولین علت:کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)
دومین علت: اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت: اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت: اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت: میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)
ششمین علت: دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید)
هفتمین علت: ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)

3.گیج بودن فرمان خودرو:
اولین علت: کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)
دومین علت: لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
سومین علت: لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری)
چهارمین علت: میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)
پنجمین علت: شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
ششمین علت: لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
هفتمین علت: لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
هشتمین علت: لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)
نهمین علت: معیوب بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)

4.خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت: نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود)
دومین علت: نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا)
سومین علت: افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها(محکم بستن – تعویض قطعات معیوب)
چهارمین علت: سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات)
پنجمین علت:مسیر چرخها یکی نیست(مسیز چرخها را ازمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)

5.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت: گیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)
دومین علت: میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
سومین علت: غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)

6.چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:

اولین علت: نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت: لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
سومین علت: لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده)
چهارمین علت: لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت:قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات)
ششمین علت:درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)
هفتمین علت:نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)

7.چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است(لرزش در سرعت زیاد):
اولین علت: چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)
دومین علت: چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود)
سومین علت: معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)

8.پس زدن فرمان:
اولین علت: فشار باد تایر کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)
دومین علت: افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض - تعمیر)
سومین علت: معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض)
چهارمین علت: لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)
پنجمین علت: لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

9.تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:
اولین علت: زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
دومین علت: کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت: زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)

10.رانندگی خشن و سخت:
اولین علت: زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)
دومین علت: معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)

11.ساییدگی نادرست تایرها:
اولین علت: ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها)
دومین علت: ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)
سومین علت: ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید)
چهارمین علت: ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)
پنجمین علت: ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)
ششمین علت: ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید)
هفتمین علت: ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

12.کج شدن خودرو در سر پیچها:

اولین علت: لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید)
دومین علت: افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
سومین علت: صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)

13.شکستن فنر:

اولین علت: زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)
دومین علت: لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)
سومین علت: معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)
چهارمین علت: سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)

14.ضعیف بودن فنر:

اولین علت: شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)
دومین علت: ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)
سومین علت: کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)
چهارمین علت: معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)