درود بر همراهان پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمحدوده وسيع قابليت احتراق

انرژي مشتعل شدن كم

ضخامت كم لايه خاموش شدن(quench )

دماي خودسوزي بالا (اكتان زياد )

سرعت سوختن زياد در نسبت استوكيو متريك

ضريب پخش زياد

چگالي خيلي كم

محدوده وسيع قابليت اشتعال
هيدروژن در مقايسه با ديگر سوخت ها محدوده وسيعي در قابليت اشتعال دارد . يعني موتور ميتواند در نسبت هاي مختلفي از مخلوطهاي هوا به سوخت كار كند. يك مزيت مهم آن اين است كه هيدرژن مي تواند در يك مخلوط رقيق هم روشن باشد. اين همان علت آن ست كه موتور هيدروژني واقعا به آساني روشن مي شود.

انرژي مشتعل شدن كم
هيدروژن انرژي مشتعل شدن كمي دارد. ميزان انرژي مورد احتياج براي مشتعل شدن هيدروژن حدودا يك مرتبه بزرگي كمتر از بنزين است. اين موتور هيدروژني را توانا مي كند تا در مخلوطهاي رقيق روشن شود و روشن شدن سريع را اطمينان دهد.

ضخامت كم لايه خاموش شدن(quench )
هيدروژن ضخامت لايه خاموش شدن كمی دارد ،كمتر از بنزين. در نتيجه ، شعله هاي هيدروژن نسبت به سوخت هاي ديگر قبل از اينكه خاموش شوند به ديواره سيلندر نزديكتر مي شوند. بنابراين يك شعله هيدروژن سخت تر از بنزين خاموش مي شود.

دماي خودسوزي بالا (اكتان زياد )
هيدروژن دماي خود سوزی نسبتا بالايی دارد. اين وقتي مخلوط سوخت و هوا فشرده مي شود معنی خيلي مهمي دارد . در واقع ، دماي خود سوزي يك فاكتور مهم در تعيين نسبت تراكمي كه موتور ميتواند استفاده كند است ، چون دما هنگام تراكم بالا مي رود و هرچه نسبت تراكم بالا تر رود دماي نهايي تراكم نيز بالا تر خواهد بود . بالا رفتن دما بوسيله معادله زير نشان داده مي شود :
T2=T1(V1/V2)^γ-1

كه در آن:
V1/V2=نسبت تراكم
T1=دماي اوليه مطلق
T2=دماي نهايي مطلق
γ=نسبت گرماهاي ويژه
دما ممكن نيست از دماي خود سوزي هيدروژن متجاوز شود و احتراق پيش رس رخ ندهد . از اين رو ، دماي نهايي مطلق با نسبت تراكم مناسب محدود مي شود. دماي خودسوزي بالاي هيدروژن اجازه مي دهد تا از نسبت تراكم بالاتر از موتورهاي هيدروكربوري استفاده شود.
اين نسبت تراكم بالاتر خيلي مهم است زيرا آن به بازده حرارتي سيستم ربط دارد. از طرف ديگر ، هيدروژن به سختي در يك موتور ديزل يا احتراق تراكمي روشن مي شود ، زيرا دماي مورد احتياج براي اين نوع احتراق نسبتا بالا است.

سرعت سوختن زياد در نسبت استوكيو متريك
تحت شرايط استوكيو متريك، سرعت سوختن هيدروژن تقريبا يك مرتبه بزرگي بزرگتر از بنزين است . اين به اين معني است كه موتورهاي هيدروژني به سيكل ايده آل ترموديناميكي نزديكتر هستند . در مخلوطهاي رقيق تر ، هر چند ، سرعت شعله به طور چشمگيري كم مي شود.

ضريب پخش زياد
اين توانايي پراكنده شدن در هوا به طور قابل توجهي بزرگتر از بنزين است و اين مزيت است ، به دو دليل اصلي: اولا ، آن تشكيل مخلوط يكنواخت را آسان مي كند. ثانيا، اگر نشتي هيدروژن اتفاق بيفتد ، هيدروژن به سرعت پراكنده مي شود . از اين رو ، خطر انفجار مي تواند كم يا جلوگيري شود .

چگالي خيلي كم
اين دو عيب را در موقعي كه در موتورهاي احتراق داخلي استفاده مي شود بوجود مي آيد: اولا ، حجم زيادي براي ذخيره سازي هيدروژن كافي نياز است تا به خودرو محدوده لازم حركت را بدهد. ثانيا ، چگالي انرژي مخلوط هيدروژن-هوا ، و بنابراين قدرت خروجي كم مي شود .

تهیه کننده : عزیز وظیفه شناس