درود بر همراهان پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


• رگولاتور ابزاری براي تبديل گاز فشاربالا به گاز فشارپایین ميباشد. رگولاتور يك شير كنترل فشار مكانيكي محسوب ميشود كه فشار گاز فشرده داخل مخزن را به مقدار مناسبی کاهش میدهد تا بتواند احتراق را در حد بهینه كنترل كند.
• محدوده فشار کاری رگلاتور با توجه به فشار مخازن ذخیره، شير مخازن يا ساير شيرهاي سولونوئيدي، اندازه لولهها، فيلترها، رطوبت گاز و فشار مورد نیاز گاز برای اختلاط با هوا، مشخص می شود. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شیرها و مسدود شدن رگولاتور همواره از یک فیلتر فشار بالا در ورودی رگلاتور و یک فيلتر داخلي با منافذ 40 میکرونی استفاده می کنند.
• گاز فشار بالای خروجی از مخازن بعد از عبور از خطوط پر فشار سوخت و فیلتر فشار بالا، به محض باز شدن شیر سلونوئیدی وارد رگلاتور می شود. در این هنگام گاز با گذشتن از شیرهای رگلاتور بسرعت منبسط شده و فشار آن تا یک اتمسفر(یا دو اتمسفر) کاهش می یابد.
• در اثر انبساط گاز بعد از گذشتن از شیرها، دمای آن به سرعت کاهش می یابد که در پی آن لايهای از هيدرات و یخ در محل خروجي ایجاد میشود. اين امر سبب كاهش ميزان جريان شده و افزايش آلودگي خروجي از موتور را به همراه خواهد داشت. البته اگر موتور براي مدت كوتاهي خاموش شود اين مشكل برطرف ميشود ولي با استارت دوباره مشكلات آغاز میشود. به همين دلیل جریانی از آب گرم كننده مورد استفاده قرار میگیرد. این آب گرمکننده در رگولاتور گردش كرده و مانع از يخزدگی میشود.

در شکل های زیرقسمتهای داخلی و همچنین نحوه عملکرد یک رگلاتور سه مرحله ای نشان داده شده است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

• رگولاتورهاي مورد استفاده ممكن است يكي از سه نوع زير باشند:
• يک رگولاتور سه مرحلهاي
• يک رگولاتور دو مرحلهاي
• دو رگولاتور به صورت جداگانه
رگولاتور سه مرحله اي:
• اين رگولاتورها يك وضعيت پايدار را براي موتور ايجاد ميكنند و البته بيشتر در موتورهايي مورد استفاده واقع ميشوند كه توان آنها 20 تا 90 کیلووات است. نحوه عملكرد این رگولاتورها بهصورت زیر است:

• مرحله اول؛ كاهش فشار از psi3000به psi60 میباشد. در اين مرحله از يك شير تفلوني استفاده ميكنند كه توسط ديافراگم و يك فنر كنترل ميشود. همچنين این مجموعه داراي يك سيستم مبدل حرارتي است تا با انتقال گرما به رگولاتور، مانع از يخزدن آن در هنگام انبساط گاز شود.
• مرحله دوم؛ كاهش فشار از psi60به psi18ميباشد كه شامل يك شير با پوشش لاستيكي است كه توسط يك ديافراگم و يك فنر كنترل میشود. البته فشار اين مرحله برحسب نوع رگولاتور متغير ميباشد.
• مرحله سوم؛ اين مرحله شامل يك شير با دريچه لاستيكي است که توسط فنر و ديافراگم كنترل میشود (ديافراگم سبب افزايش كنترل میشود).البته در ورودي مرحله سوم يك شير سولونوئيدي قرار دارد كه جريان را در مواقع لازم قطع ميكند. همچنین در موقعي كه موتور راهاندازي ميشود و سوئيچ روي شرايط گاز است، اين شير اجازه عبور جريان گاز را ميدهد. توسط فنر، بار روي موتور اندازهگيري شده و به ديافراگم منتقل ميشود تا امكان نگهداشتن موتور در حالت ايده آل به وجود آید.

رگولاتور دومرحله ای:
• رگولاتور CNGميتواند يك رگولاتور دومرحله اي نیز باشد كه در مرحله اول فشار حدوداً به psi 100ميرسد و كاهش فشار به اندازهای است که سوخت میتواند از ميكسر عبور كند و وارد منيفولد ورودي شود. در مرحله دوم تغييرات فشار به مقدار سوختي كه تزریق ميشود بستگي دارد. در این مرحله از شیرهای کنترلی استفاده ميشود. دو نوع رگولاتور دومرحلهاي وجود دارد كه عبارتند از: رگولاتور پيستوني و رگولاتور ديافراگمي.رگولاتور پيستوني كنترل بهتري روي فشار خروجي که متفاوت با فشار سيلندر است، دارد. در مرحله دوم ميزان كنترل فشار بهصورت مختصر ميباشد. رگولاتورهاي دومرحلهاي دارای گرم كننده، حسگر دما و شير سولونوئيدي هستند كه همراه يك فيلتر به ورودي رگولاتور متصل شدهاند و در هر مرحله هم یک شیر ایمنی به رگولاتور متصل است.

دو رگولاتور به صورت جداگانه:

• در اين وضعيت از دو رگولاتور به نامهاي رگولاتور فشاربالا و رگولاتور فشارپايين استفاده ميكنند. رگولاتور فشاربالا، گاز را از فشار مخزن به psi170رسانده و براي سيستم هایي با دبي جريان و راندمان گرمايي بالا مورد استفاده قرار ميگيرد. اين رگولاتور بعد از كاهش فشار، سوخت CNG را به درون لولههاي مسي فشار پايين منتقل ميكند. نصب این رگولاتور بسیار آسان است.
• رگولاتور فشارپايين، يك رگولاتور دومرحلهاي است که فشار گاز را از مقدار آن در خروجی رگولاتور فشاربالا به حدود psi 22 /0 يا 6 اینچ آب كاهش ميدهد.


نویسندگان:
مرتضي سپاهي و محسن حصير باف