درود بر همراهان پارس تیونینگ


مقدار سوختي كه به موتور ديزل مي رسد و تنظيم زماني آن تأثير بسزايي در افزايش قدرت موتور وكاهش مصرف سوخت آن دارد. نكته ديگري كه به همين اندازه اهميت دارد آن است كه سوخت بايد در محفظه احتراق پاشيده شود تا به طور كامل بسوزد و موتور دود نكند. بنابراين وظيفه سوخت پاش يا انژكتور پاشيدن يا پودر كردن سوخت و توزيع آن در محفظه احتراق است .


سوخت پاش ها بر دونوع اند: باز و بسته .


1-11: سوخت پاش باز

سوپاپ ندارد ، در نتيجه شروع و پايان سوخت پاشي را پمپ كنترل مي كند. يكي از محدوديت هاي اين نوع سوخت پاش اين است كه سوخت از آن چكه مي كند و سبب احتراق زود هنگام و تلف شدن سوخت مي شود.

2-11: سوخت پاش بسته

سوپاپي فنرسوار دارد . اين نوع سوپاپ خود به دو دسته تقسيم مي شود : تو باز شو و بيرون باز شو. در سوخت پاش هاي تو باز شو ،در هنگام سوخت پاشي ، سوزن از محفظه احتراق دور مي شود . سوخت پاشهاي تو باز شو به دو شكل زبانه اي و چند سوراخي ساخته مي شوند.
سوخت پاش هاي بيرون باز شو از نوع زبانه اي هستند .

سوخت پاشها را مي توان بر اساس نوع دهانه نيز به دو دسته تقسيم كرد: چند سوراخه و زبانه اي . سوخت پاش چند سوراخه تا هشت سوراخ در دهانه خود دارد و معمولاً روي محفظه احتراق باز يا موتورهاي با سوخت پاشي مستقيم نصب مي شود. سوخت پاش زبانه اي فقط يك سوراخ دارد و روي موتورهايي نصب مي شود كه محفظه احتراق اوليه دارند.


سيستم سوخت پاشي ، براي رساندن سوخت مايع به محفظه احتراق ،كارهاي زير را انجام مي دهد :


  • اندازه گيري مقدار سوخت
  • تنظيم زمان سوخت پاشي
  • شروع و پايان سوخت پاشي
  • تنظيم آهنگ سوخت پاشي
  • پودر كردن سوخت
  • توزيع سوخت
مکانیک خودرو