درود بر همراهان پارس تیونینگ

سیستم سوخت پاشی سیم داغ لوکاس یک سیستم سوخت پاشی چند نقطه ای و غیر مستقیم و نا پیوسته است در این سیستم همچنان مانند بسیاری ازسیستم های مشابه، سوخت مورد نیاز بر اساس دور موتور و آهنگ جریان هوا تعیین می شود. وضعیت دریچه گاز، دمای موتور و دمای هوا سه عامل اصلی تصحیح کننده مقدار سوخت مورد نیاز هستند.
محاسبه دوره تناوب سوخت پاشی، فرایندی رقمی است و مقادیر مرجع در حافظه کنترل الکترونیکی ذخیره می شود و واحد کنترل الکترونیکی برای تنظیم طول پالس ارسالی به سوخت پاش ها بر اساس سیگنالهای دریافتی از حسگرها عمل می کند. این واحد وظیفه کنترل زمان عمل سوخت پاشها را در ارتباط با سیگنالهای دریافتی از ترمینال منفی کویل را نیز به عهده دارد. در شرایط کار عادی موتور، سوخت پاشهای یک موتور چهار سیلندر بطور همزمان سوخت می پاشند و هر بار نیمی از سوخت مورد نیاز هر سیلندر را فراهم می کند و در طی یک چرخه کامل موتور این عمل را دو بار انجام می دهد.

نکاتی چند در مورد این نوع سیستم:

.Aوضعیت دریچه گاز، دمای موتور و دمای هوا سه عامل اصلی تصحیح کننده مقدار سوخت مورد نیاز موتور هستند.

B. محاسبه دوره تناوب سوخت پاشی فرایندی رقمی است. .

.Cفشار سوخت حدودأ سه دهم مگا پاسکال است و به این دلیل دهم فشار سوخت در سوخت پاش باید ثابت بوده تا مقدار سوخت پاشیده شده تابعی از طول مدت سوخت پاشی باشد.

.D این سوخت پاشها از نوع سوزنی بوده و مقاومت سیم پیچ سوخت پاش، بسته به سیستم سوخت پاش و تعداد سیلندرهای موتور، 2.5 یا 16اهم می باشد.

.Eجریان سنج هوا که آهنگ جریان جرمی هوا را به واحد کنترل الکترونیکی اطلاع می دهد از نوع سیم داغ بوده و مهمترین حسگر این سیستم می باشدو بر اساس تغییر مقاومت کار می کند.

.F برای مطلع کردن واحد کنترل الکترونیکی از وضعیت دریچه گاز و آهنگ تغییر وضعیت آن از پتانسیومتر استفاده می شود که این یک پتانسیومتر مقاومت متغییر ساده سه سیمه بوده و آهنگ تغییر ولتاژ خروجی معرف دامنه شتاب یا شتاب منفی حرکت است و از این اطلاع برای غنی کردن مخلوط هوا-سوخت یا بکار انداختن شیر قطع سوخت در دور بالا استفاده می شود.

.Gدر این سیستم، یک موتور گام زن هم برای کنترل مدار کنار گذر وجود دارد که دارای دو پیچک با آهنربای دایمی وچهار ترمینال است تا در مرحله گرم شدن موتور، دور آرام و دور تند را تنظیم کند.

H. حسگر دمای آب یک ترمیستور بوده و اطلاعاتی در مورد دمای موتور فراهم می کند و حسگر دمای سوخت نیز در مدلهای جدید ترمیستور می باشد که این حسگرها به واحد کنترل الکترونیکی این امکان را می دهد که تعیین کند در هنگام روشن شدن موتور گرم، آیا به غنی کردن سوخت نیازی هست یا نه . که بدین ترتیب می توان با آثار تبخیر سوخت مقابله کرد.

K. واحد کنترل الکترونیکی، قلب سیستم انژکتوری می باشد که این واحد حاوی نقشه ای از تنظیم سوخت ایده أل برای 16 دور و 8 بار مختلف موتور، بر اساس عاملهای مختلفی از جمله دمای موتور و
وضعیت دریچه گاز است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

1-باک سوخت 2-پمپ
3-فیلتر سوخت 6-سوزن انژکتور
7-سنسورهوا 8-دریچه گاز
9-مانیفولد هوا 11-حسگر دریچه گاز
12-واحد پردازشگر مرکزی 13-سنسور آب


کتاب" سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل "
تالیف : تام دنتون ترجمه : محمد رضا افضلی