سيستم انژكتوري بنزيني 1
علت پيدايش سيستم هاي انژگتوري اين بود :
1. كاهش مصرف سوخت بدليل وجود سيستم كنترل مصرف
2.افزايش عمر موتوربه دليل كاهش قطعات مكانيكي
3.كاهش ارتفاع موتوربه دليل حذف كاربراتور
4.قدرت شتاب گيري بالا بدليل اينكه سوخت بصورت اتميزه در پشت سوپاپ ورودي آماده است وهمچنين
اوانس به موقع ودقيق باعث بالا رفتن قدرتشتاب گيري
5.قابليت استارت بهتر در هواي سرد به دليل تزريق سوخت با توجه به درجه حرارت موتور
6.خام سوزي كمتر درسيستم به دليل اندازه گيري دقيق سوخت با توجه به شرايط موتور
7.توزيع به اندازه سوخت بين سيلندر ها
با داشتن مزاياي بيشتر نسبت به نوع كاربراتوري ونداشتن عيب هاي اين سيستم ِ انژگتور سريعا رشد يافت
ومورد استفاده قرار گرفت
اما تفاوت اساسي سيستم انژگتور با سيستم كاربراتوري در سيستم سوخت رساني ودسته سيم و وجود
سنسورهاي براي رساندن اطلاعات به ECU است
ECU: فرمانده وتصميم گيرنده اصلي در اين مجموعه ميباشد كه واحد كنترل كننده الكترونيكي مي باشد
سنسورها :يا حسگرها به قطعاتي گفته ميشود كه شرايط كاركرد موتور رابه ECU ارسال ميكنند
عملگرها :يا فرمانبرها به قطعاتي گفته ميشوند كه هر كدام با توجه به وظيفه خود در زمان مودر نظر از
ECU فرمان دريافت نموده و وظيفه خود را در جهت كمك به موتور انجام مي دهند
بطور كلي سيستم هاي انژگتوري به سه دسته تقسيم مي گردنند :
1.سيستم انژگتوري پاشش تك نقطه اي (SPEI)مانند دوو ريسر
2.سيتم انژگتوري پاشش چند نقطه اي (MPFI)كه درتقريبا در تمام خودرو هاي استفاده شده است
3.سيستم انژگتوري پاشش مستقيم بنزيني (GDI)

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مدلهاي انژگتوري مختلف:
A : دسته غير ترتيبي :
كه دراين دسته چهار انژگتور باهم عمل پاشش راانجام ميدهند به اين دسته مگنتي مارلي گفته ميشود مانند
سري اول پژوپرشيا وسمند
B: دسته نيمه ترتيبي :
در اين دسته انژگتورها بصورت جفت جفت پاشش ميكنند يعني انژگتور 1و4 باهم وانژگتورهاي 2و3 نيز باهم
عمل پاشش را انجام مي دهند كه به گروه SL96 معروف است مانند پژو 405 و پژو RD
c: دسته ترتيبي :
اين دسته با پيشرفت تكنولوژي جايگزين جايگزين دو گروه قبلي شد وامروزه در تمام اتومبيل هاي ساخته
شده از اين گروه استفاده مي گردد دراين نوع ترتيب پاشش بصورت 1.3.4.2 ميباشد اين دسته معرف
S2000 وسيستم بوش وsimens است مانند پژو پرايد و206

اما درECU براي بررسي خطاي پيش آمده كه چراغ چك روشن ميگردد بايد دستگاه دياگ را به ECU متصل
نمود براي اين قسمت يك كابل رابط بين ECU و دستگاه دياگ قرارداده ميشود كه در خودروها اين محل
متفاوت ميباشد :
در 206 داري يك سوكت 16 پايه است كه در زير فرمان قرار دارد
در 405و پارس و سمند در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد
در سمند LX در زير فرمان قراردارد
در RD و ROA نيز در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد
در پيكان داخل جعبه ECU قرار دارد
در زانتيا در داخل جعبه فيوز زير فرمان قرار دارد
_درسستم مگنتي مارلي ميزان سوخت و آوانس جرقه را ميتوان بطور دستي تنظيم نمود
_درمدل SL96 فقط ميتوان مقدار سوخت را بصورت دستي تنظيم نمود

اما در اين مبحث ما فقط به تشريح عملگر ها مي پردازيم :
عملگر هاي سيستم انژگتور عبارتند از :
1.رله فن
2.كوئل دوبل
3.پمپ بنزين
4.استپ موتور
5.شير برقي كنيستر
6.عقربه دور سنج موتور
7.چراغ اخطار عيب ياب
8.انژگتور
9. رله دوبل

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

اما پس از ارسال سيگنال هاي كه از طرف سنسورها به ECU كه اين سيگنال ها بصورت ولتاژ(آنالوگ)به
ECU ارسال ميگردد بايد به ديجيتال تبديل گرددند كه اين كار توست قسمتي به نام A/B كه يك مدار
الكترونيكي است انجام مي پزيرد:
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

رله دوبل:
رله دوبل يكي از قطعاتي مهم سيستم انژگتوري است كه در 3حالت سوئيچ باز ِ سوئيچ بسته ِوخودرو
روشن برق قطعات زير را تامين ميكند
1.ECU
2.پمپ بنزين
3.انژگتورها
4.كوئل دوبل
5.شير برقي كنيستر
6.برق المنت گرم كن سنسور اكسيژن
7.المنت گرم كن دريچه گاز
8.برق چراغ عيب ياب
اگر اين قطعه خراب گردد برق اين سيستم ها قطع ميگردد و يكي ازنشانه هاي سريع براي پيي بردن به
خرابي اين قطعه روشن نشدن چراغ چك بعد از سوئيچ باز است
محل قرارگيري:
اين قطعه در خودروها محلش متفاوت است براي مثال:
1.در پيكان و پژو RD داخل جعبه ECU قراردارد
2.در پژو وسمند در زير سيني فن قرار دارد
3.در پژو 206 درزير ECU قراردارد
4.در پرايد در كنار باطري چسبيده به باطري قراردارد
ساختار داخلي :
رله يك سوئيچ الكترومغناطي است كه با يك جريان كم مي تواند جريان زياد را انتقال دهد
رله تشكيل شده است از 1.بوبين 2.يكعدد پلاتين دوبل كه متشكل از قسمت رله اصلي رله قرت است
مدار الكتريكي:
رله توسط يك كانكتور 12الي 15 پايه به دسته سيم اصلي متصل ميشود پايه 2و8و11و15 داراي برق 12
هستند
پايه 14در موقع باز بودن سوئيچ ولتاژ 12 دارداز پايه4 برق انژگتور –از پايه 5 برق كويل واز پايه 6 برق گرمكن
تامين ميگردد
از پايه 13 برق پمپ بنزين واز پايه 9برق شير كنيستر تامين ميشود
در زمان خاموش بودن از پايه 10 ودر سوئيچ باز از پايه 1 برق ECU تامين ميگردد

شرح كار:
عملكرد رله در 3مرحله است
1.سوئيچ بسته:كه دراين حالت برق 12 براي نگهداري اطلاعات به ECU ارسال ميگردد
2.سوئيچ باز:در اين حالت رله به مدت 2تا5 ثانيه براي اجزا زير برق 12 مي فرستد
1.ECU 2.پمپ بنزين 3.انژگتورها .4 كوئل دوبل 5.شير برقي كنيستر 6.المنت دريچه گاز 7.المنت گرمكن
دريچه گاز
3.مرحله موتور روشن :
دراين حالت رله دوبل دائما برق اجزا بالا وسنسور سرعت خودرو وهنگاميكه خودرو روشن ميگردد ولتاژ 12
ارسال ميگردد
روش عيب يابي :
در اثر سوختن چه رله اصلي چه رله قدرت خودرو روشن نميگردد
روش هاي تست رله
A:روش تست ولتاژي :
B: تست اهمي :

انژكتور:
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
انژكتور درايران دو مدل است كه عبارتند از:
مخروطي :مانند 405،پارس،زانتيا
استوانه اي: مانند 206،پيكان،روآ ، پرايد
انژكتور يك وسيله الكتريكي مغناطيسي است كه به منظور تنظيم ميزان پاشش سوخت ،متناسب با نياز
موتور وهمچنين فراهم كردن شرايط كار كرد مطلوب در يك سيستم تزريق سوخت طراحي شده است
انژكتورسوخت را داخل مانيفولد هواي ورودي پشت سوپاپ اسپري كرده و به حالت اتميزه در مي آورد
محل قرارگيري آن روي ريل سوخت است وبه وسيله يك پايه به آن بسته ميشود و توسط 2 عدد اورينگ
آبندي ميشود يك سر انژگتور داخل ريل سوخت و سر ديگر آن داخل مانيفولد هواي ورودي قرار دارد
ساختار داخلی انژکتور:
هر واحد انژکتور از قسمت های زیر ساخته شده است:
1- سوزن انژکتور
2- سیم پیچ سلونوئیدی
3- فنر پشت سوزن انژکتور
4- پوسته انژکتور
5- دو عدد اورینگ آبندی
6- در بعضی خودروها مثل مدل مخروطی دارای صافی بنزین است

مدار الکتریکی انژکتور:
انژکتور دارای یک سوکت دو پایه است
۞ پایه 1 ولتاژ 12 ولت مثبت را به طور دائم از رله دوبل می گیرد
۞ پایه 2 ولتاژمنفی را از (ECU) بصورت منقطع (در زمان پاشش) دریافت می کند
شرح کار انژکتور:
وقتی سوئیچ باز است یک برق 12 ولت مثبت بطور دائم به یکی از پایه های انژکتور می رسد و آن را برق
دار می کند و در زمان پاشش (ECU) ولتازمنفی را ارسال می کندکه باعث آه ن ربا شدن سیم پیچ انژکتور
شده و سوزن انزکتور را از روی نشیمنگاه خود به عقب می کشد در این هنگام سوخت با فشار سه
اتمسفر داخل منیفلد هوا اسپری می شود و هر گاه زمان پاشش انژکتور به پایان برسد (ECU) ولتاژمنفی
را قطع می کند و سوزن با فشار فنر پشت آن در نشیمنگاه می نشیند و سوخت قطع می شود

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
پودری و با زاویه 10 درجه به داخل مانیفولد هوای ورودی پشت سوپاپ ورودی اسپری می کند تا از تغلیظ
سوخت جلوگیری کند
نيازهاي اوليه:
پايداري، مشخصات و عملكرد انژکتور بايد در شرايطي مثل زمان هاي طولاني و کوتاه پاشش، پاشش در
زمان سرد،گرم و غيره تضمين شوند. در بين 6 مورد پاييني، پنج مورد اول مشخصات اصلي اند و مورد آخر
مربوط به پايداري سيستم مي باشد
1- نرخ جريان دقيق سوخت
2- وضعيت عملکرد خوب در نرخ جريان کم و عملكرد در محدوده وسيع
3- مشخصات پاشش خوب
4- عدم نشتي
5- صداي كم
6- فعاليت پايدار و پيوسته
روش های عیب یابی انژکتور:
هر گاه خودرو دچار ریپ زدن و تک کار کردن می شود ممکن است یکی از انژکتور ها معیوب باشد عیب ها
می تواند در مدار الکتریکی و یا مکانیکی و یا در اثر کثیف شدن و داخل شدن آب پشت سوزن انژکتور بوجود
آمده باشد

تست اهمی انژکتور:
سوکت انژکتور را در آورده و مقاومت سوزن انژکتور را بدست می آوریم
مقاومت انژکتور استوانه ای بین 9.5 تا 14.5 اهم است
مقاومت سوزن مخروطی بین 12.5 تا 17.5 اهم است

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

تست لامپی انژکو:
برای لامپ تست انژکتور می توانید یک (LED) بامقاومت 520 الی 490 اهم متصل کنیدو قسمت مثبت
(LED) رابه مثبت باطری و قسمت منفی را به منفی سوکت انژکتور متصل کرده و جای مقاومت فرقی
نمی کند که بعد یا قبل از (LED) باشد خودرو را روشن کرده لامپ به همراه انژکتور کار می کند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

ديگر راه تست انژكتور نحوه پاشش، گوش دادن به صداي انژگتور ،شكل موج منحني و بررسي برق انژگتور
ميباشد
نحوه پاشش انژگتور:
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
سرعت پاشش در انژكتور، به فشار پاشش، زمان پاشش و اندازه روزنه بستگي دارد.به همين جهت، براي
كنترل سرعت پاشش سوخت بوسيله زمان روشن بودن انژكتور فشار سوخت بايد تحت هر فشاري در
منيفولد هواي ورودي ثابت بماند. سرعت پاشش سوخت مورد نياز موتور توسط (ECM) تعيين ميگردد. اگر
فشار سوخت بالا باشد سرعت نيز بالاست و نيز بالعكس، پاشش در منيفولد هواي ورودي اتفاق ميافتد.
بنابراين، در مقابل فشار جو، اگر فشار مطلق منيفولد هوا پايين باشد، سرعت پاشش بالا خواهد بود و اگر
فشار زياد باشد، سرعت نيز كم ميشود
به همين جهت، رگلاتور فشار سوخت، فشار سوخت را همواره بالاتر از فشار پاشش پايه منيفولد نگاه
ميدارد تا سرعت پاشش را تنها از طريق زمان منبع تغذيه برق انژكتور كنترل كند. از اينرو، در مييابيم كه
رگلاتور فشار سوخت، فشار پاشش انژكتور را در سطحي مخالف فشار منفي منيفود هوا تنظيم ميكند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

رگلاتور فشار از محفظه فلزي بيروني، دريچه ديافراگم، محفظه ديافراگم و محفظه سوخت
تشكيل شده است. محفظه ديافراگم از طريق شيلنگ خلاء به مخزن متصل است و از اين
جهت داراي فشاري منفي از منيفولد گاز ميباشد. وقتي فشار سوخت بيش از حد مشخص شده باشد،
ديافراگم توسط خلاء ايجاد شده از روي مخزن بالا ميرود و سوخت مازاد از طريق لوله بازگشت به باك
سوخت بر ميگردد

تهيه كننده : مهندس حسين اندرزجو


در ضمن اطلاعات بالا و اعداد بيشتر مربوط به خودروي پرايد مي باشد