-دريچه گاز الكترونيكي: اين دريچه الكترونيكي گاز قابليت پاسخگوئي به نيازهاي مختلف ورودي به موتور را داشته و كنترل دقيق حجم هواي ورودي وافزايش توان عملياتي را امكان پذير مي سازد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مجموعه دريچه گاز الكترونيكي

3-سيستم گردش مجدد گازهاي خودرو(EGR)
از اين سيستم براي كاهش آلاينده هاي خروجي مخصوصا آلاينده اكسيدهاي نيتروژن استفاده مي شود.
نحوع عملكرد اين سيستم به اين صورت مي باشد كه بخشي از گازهاي خوجي از سمت اگزوز به سمت مانيفولد هوا به گردش در مي آورد كه باعث كاهش دما و حداكثر فشار محفظه احتراق مي شود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
4-مبدل كاتاليستي با انباره كاهنده NOX
وقتي نسبت هوا به سوخت مخلوط احتراق بالاتر از ميزان تئوريك است؛گازهاي خروجي غني از اكسيژن ؛حذف NOXتوسط مبدل هاي سه راهي معمولي را غير ممكن مي سازد.
در اين حالت از مبدل كاتاليك با انباره كاهنده NOX استفاده مي شود.نحوه عملكرد مبدل به اين صورت مي باشد كه وقتي موتور با مخلوط رقيق تر از حالت تئوريك كار مي كند ؛كاتاليزور پلاتنيوم NOوO2رابهNO2تبديل و آن را بصورت موقتي انبار مي كند.

در هنگامي كه موتور با نسبت هوا معمولي كار مي كند.NO2 رها مي شودتا با همراه HCوCOبهN2وH2OوCO2و ساير تركيبات بي خطر شود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

5-سوپاپ كنترل جريان گردابي(TSCV)
اين سوپاپ در داخل منیفولد ورودی هوا تعبیه گردیده است جریان هاي گردابی و آشفته را برای بهبود اختلاط سوخت
وهوا و افزایش پایداری اختراق موتور را کنترل می نماید.
وضعيت اين سوپاپ در حالتهاي مختلف به اين صورت است:
1-تحت بار كم؛در اين حالت سوپاپ كنترل كننده بسته بوده و هوا مجبور به عبور از گذرگاه مارپيچي مي شود.اين عمل باعث مي شود كه هوا هنگام ورود به سيلندر جرياني گردابي داشته باشد
2-تحت بار زياد؛در اين حالت سوپاپ كنترل كننده باز بوده و هواي ورودي با حداقل مقاومت وارد سيلندر مي شود.
شكل زير مربوط به حالت بار كم مي باشد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

سيستم سوپاپ جريان گردابي در حالت نيمه بار وتمام بار

مزايا:
1-كاهش مصرف مخصوص به ويژه در بار جزئي
2-افزايش نسبت تراكم
3-كاهش مقدار آلاينده
4-توان و گشتاور بيشتر
5-افزايش بازده تنفسي
معايب:
1-استفاده از يك سامانه تزريق گرانتر
2-استفاده از يك واكنش گر پيشرفته تر
3-افزايش مقدار هيدروكربنهاي نسوخته در حالت بار زياد
4-نياز به پيستون گرانتر
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مقايسه سيستم كاربراتوري ,پاشش غير مستقيم(EFI)و پاشش مستقيم(GDI)

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


منبع : موتورهاي تزریق مستقیم (سوران اشعری )
گرداوري : مهندس امير عباس زماني (همدان 1388)