در اين سيستم يك انژكتور وجود دارد كه سوخت مورد نياز هر چهار سيلندر موتور را متناوباً در مانيفولد هوا تزريق مي كند
به اين سيستم تزريق يك نقطه اي (
Single-Point Injection= SPI) يا تزريق مركزي (Central-Fule-Injection=CFI) و يا تزريق در دريچه گاز گويند.
(
Throttle Body Injection=TBI)

واحد انژكتور:
در اين سيستم انژكتور درست در بالاي دريچه گاز نصب مي شود و به اين ترتيب سوخت يكنواختي در مدار تخليه مي كند. دستور تزريق سوخت الكترونيكي بوده و فرمان آن از واحد كنترل و سيستم جرقه تأمين مي شود.
اجزاء سيستم Mono-Jetronic :
1. پمپ سوخت الكتريكي
2. فيلتر سوخت

3a
. پتانسيومتر سوپاپ دريچه گاز
3b
. تنظيم كننده فشار
3c
. انژكتور
3d
. كابل اتصال با محفظه دماي هوا
3e
. محرك سوپاپ دريچه گاز در هنگام در جا كار كردن
4. سنسور دماي موتور
5. سنسور لامبدا (
Lambda)
6.
ECU
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

تهیه کنندگان: حبیب اله فتح آبادی- مجتبی سنائی