شورای عمومی سندیکای بیمهگران راهکارهای اجرایی اعمال تخفیف پنج درصد بیمه شخص ثالث را براساس مفاد قانون بودجه سال ۹۲ بررسی کرد


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از صنعت بیمه، در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران که به میزبانی شرکت بیمه ایران برگزار شد.
به گزارش پارس تیونینگ، راهکارهای اعمال تخفیف پنج درصدی بیمه شخص ثالث مورد بحث و تبادلنظر اعضاء سندیکا قرار گرفت.

همچنین ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان سال 91 شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران پس از بحث و تبادلنظر به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه با توجه به خاتمه مدت بازرس قانونی، برای تعیین بازرس جدید رایگیری انجام شد و در نتیجه منوچهری، مدیریت حسابرسی اصول پایه (فراگیر)، برای مدت یک سال به عنوان بازرس سندیکا انتخاب شد.

براساس این گزارش با نظر شورای عمومی سندیکا، موسسه، حسابرسی، اصول پایه (فراگیر) به عنوان حسابرس سال مالی 1392 انتخاب شد.