کيتها و مواد شيميايي که به عنوان کاهنده مصرف سوخت در بازار عرضه ميشوند، نميتوانند در کاهش مصرف سوخت اثرگذار باشند، بلکه در موارد زيادي اثر مخرب زيست محيطي نيز ايجاد ميکنند.

به نقل از ايسنا کيوان وزيري - مدير اجرا و نظارت بر استانداردهاي خودرو - با بيان مطلب بالا گفت: اين نوع از محصولات تنها به منظور سودجويي و سوء استفاده از شرايط افزايش قيمت سوخت عرضه مي شود و مخصوصا روي سيستم هاي انژکتوري مجهز به ecu هيچ اثري ندارند.

وي افزود: کيت هايي که روي مسير هواي ورودي نصب مي شوند، ممکن است در خودروهاي کاربوراتوري تاثير بسيار ضعيفي داشته باشد، اما در موتورهاي انژکتوري برخوردار از طراحي روز جهاني، انژکتورها تا جاي ممکن به محفظه احتراق نزديک شده و طراحي سرسيلندر ودريچه ها به گونه اي است که جريان مناسب هوا به سوخت ايجاد مي کند؛ لذا اين قبيل کيت ها عمدتا افت عملکرد و بازده تنفسي و راندمان موتور و همچنين كاهش قابليت رانندگي خودرو (کاهش شتاب صفر تا 100) را در پي دارد.

وي اشاره به نوع ديگري از کيت هايي که با ادعاي کاهش مصرف سوخت به بازار آمدهاند، گفت: اين دسته از کيتها که روي لوله هاي سوخت نصب ميشوند نيز هيچ اثري در کاهش مصرف سوخت ندارد.

مدير اجرا و نظارت بر استانداردهاي خودرو افزود: در علم موتور و قواي محرکه نيز تا کنون در خصوص اثر اين قبيل وسايل اضافه مقاله علمي و مورد تاييد داده نشده است.

وي موادي که به سوخت افزوده و با عنوان مکمل و يا قرص کاهش مصرف از آن نام برده ميشود را مخربترين ماده در اين زمينه نام برد و عنوان كرد: اين مواد به دليل افزايش آلايندگي و اثر عميق تخريبي و متالورژيکي و زيست محيطي بايد از نظر استانداردهاي آلايندگي 100 درصد غير قانوني اعلام شود.

وزيري، خورندگي و اختلال در ايمني و عملکرد موتور (ems) را از ديگر عواقب استفاده از اين قبيل افزودني ها نام برد و رفتار رانندگي را مهم ترين عامل در کاهش مصرف سوخت دانست و از مراجع و نهادهاي مرتبط خواست تا به فرهنگ سازي در مورد بهبود رفتار رانندگي در سيکل شهري پر ترافيک با پرهيز از شتاب گيري و ترمزگيري شديد و همچنين در سيکل اتوبان با حرکت ثابت بين 90 تا 110 کيلومتر بر ساعت، اقدامات لازم از نگاه آموزشي و امکانات اياب و ذهاب بيشتر به عمل آورند.

وي اظهار كرد: اگر اينگونه وسايل و ادوات مورد تاييد قرار ميگرفت، به طور قطع در خطوط توليد کليه خودروسازان معتبر جهاني با توجه به رقابت پذيري در کاهش مصرف سوخت و ارتقاي سطح آلايندگي استفاده ميشد.