سلام دوستان
امروز میخوام یه سری مشکلاتی رو بگم که احتمالا باهاش برخورد کردیم یا تو ماشینای دوستانو آشنایان دیدیم
خب میریم سر اصل مطلب:

مشکل: ريپ زدن موتور در حال حرکت.
توضيح مشکل: روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگاميکه سعی می کنيد با سرعت ثابت حرکت کنيد، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنيد که عملکرد موتور هنگاميکه گرم و سرد است متفاوت است.

مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپيوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است که در زمان صحيحی قفل نکند يا سر بخورد.
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ egr ممکن است گير کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتورهای سوخت ممکن است کثيف شده باشند.
-----------------------------------
مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود.
توضيح مشکل: موتور ممکن است که خوب کار کند يا با مشکل.معمولا به اين صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سيستم اگزوز يا مبدل کاتاليتيک وصل شده است.
خط واکيوم قطع شده است.
نشت از يک وسيله واکيوم.
-----------------------------------
مشکل: هنگاميکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کليک از آن شنيده می شود.
توضيح مشکل: با گاز ندادن از موتور صدای کليک و برخورد فلز ضعيف شنيده می شود. اين صدا با گرم شدن موتور بيشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنيده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها بايد تنظيم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پايين آمده است.
-----------------------------------
مشکل: صدای تق تق از اگزوز.
توضيح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنويد. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم واکيوم نشت وجود دارد.
يک يا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پديد آمده است.
-----------------------------------
مشکل: دود خاکستری از اگزوز.
توضيح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شويد. اين دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نيز ممکن است کمی به آبی بزند. اين مشکل با زمان زياد می شود و ميزان دود، وخامت اوضاع را بيان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رينگ پيستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.
-----------------------------------
مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد.
توضيح مشکل: متوجه می شويد که سطح روغن هنگام تعويض روغن بسيار پايين است. به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نيز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سيستم pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رينگهای پيستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد.

دوستان اگه بازم مطالبی رو میدونید اینجا میتونید بیان کنید.
با تشکر.