شايد اينكه بگوييم لاستيكها پس از موتور، قلب دوم خودروها هستند چندان هم بيراه نباشد، چرا كه لاستيك خودرو نقش مهمي در هدايت و كنترل خودرو توسط راننده دارد.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شايد اينكه در تمام طول سال از يك جفت لاستيك ساييده شده و صاف استفاده شود چندان مهم به نظر نرسد اما اين موضوع زماني نگرانكننده ميشود كه بدانيم با آغاز فصل سرما و افزايش بارشها و لغزندگي جادهها، نداشتن لاستيكهاي مناسب براي خودرو ميتواند حادثهساز شود.
در زمستان بايد از لاستيكهاي آجدار درشت استفاده نمود. بايد اذعان داشت كه لاستيكهاي برفي كه براي استفاده در مواقع برف ساخته شدهاند و به صورتهاي مختلف، عرضه ميگردند؛ همين كه به زمينهاي يخبندان ميرسند با لاستيكهاي معمولي، تفاوت زيادي نخواهند داشت، از اين رو، در روزهاي يخبندان بايد از لاستيكهاي ميخدار استفاده كرد و يا از زنجيرچرخ بهره جست.
لاستيكها انواع بسيار دارند ولي لاستيكهاي راديال، شايد بهترين نوع لاستيك در تمام چهارفصل باشند؛ چنان كه ميتوان از آنها در مواقعي كه برف و بوران كمي حاكم است نيز استفاده كرد. اما هرگز لاستيكهاي معمولي و لاستيكهاي راديال را با هم مورد استفاده قرار ندهيد چراكه واكنش هر كدام با ديگري متغير بوده و سبب ميشود در لحظات بحراني، كنترل فرمان به راحتي از دست راننده خارج گردد و حادثهآفرين شود. پس در زمستان، سعي كنيد لاستيكهايي با آج درشت را در چرخهاي متحرك نصب نماييد. خودروهاي ديفرانسيل جلو و موتور جلو به علت تقسيم وزن روي اكسل جلو، در زمستان از خصوصيات بهتري برخوردارند. همين طور خودروهاي موتور عقب كه چرخهاي متحرك آنها، در زير موتور ميباشد از كشش خوبي در برف و يخ بهرهمندند.تعويض تايرها در سرما و تنظيم باد
فشار باد و عمق شيارهاي لاستيك خودرو به هنگام برف و باران، در رانندگي تاثير ميگذارد.
در اين راستا ميزان باد لاستيكهاي خودرو بسيار اهميت دارد. زيرا چرخي كه بادش تنظيم باشد، بيشترين چسبندگي را با سطح جاده خواهد داشت و دوام آن نيز بالطبع بيشتر خواهد بود. هر چرخ به ازاي 10 درصد باد ناكافي، 10درصد از عمر مفيدش را نيز از دست ميدهد.
آنچه قابل توجه است اينكه بررسي باد چرخ را فقط يكبار در زمستان انجام ندهيد. در ماههاي سرد سال، حتما 2 بار در ماه فشار باد چرخ را بايد كنترل كنيد و حتي از چرخ زاپاس هم غافل نشويد.
چرخهاي ميخدار، چسبندگي با سطح جادههاي برفي و يخزده را 40 درصد نسبت به تايرهاي متعارف، بهبود ميبخشد، اما آنها در جادههاي خشك، از ميزان چسبندگي ميكاهند زيرا ميخها، مانع از چسبندگي لاستيك به سطح جاده ميشوند.
عمق شيار لاستيكها، همواره براي كنترل خودرو، از اهميت حياتي برخوردار است، مخصوصا در برف و باران شديد، ممكن است زندگي شما به آن گره بخورد. عمق اين شيار بايد حداقل 6/1 ميليمتر باشد، در غير اين صورت لاستيكها بايستي تعويض شوند.


منبع: جام جم آنلاین