شرایط ایمن رانندگی، برای تمام مکانها، یک نیاز اساسی است؛ حتی اگر این مکان به دور از جاده و خیابان و در یک پارکینگ اتومبیل باشد. تصادفات پارکینگی یکی از شایعترین عاملهای خرابی وسایل نقلیه هستند. نسبت به تصادفات جادهای، شاید این برخوردها، خفیف و پیش پا افتاده بهنظر برسند، ولی در عینحال، تعداد این برخوردها کم نیست و هزینه زیادی را به مالک خودرو تحمیل میکند. در تحقیقی که توسط مؤسسه PHH Arval در سال ۲۰۱۲ انجام شده، ۲۰ درصد از تصادفات رانندگی در امریکای شمالی، هنگامی اتفاق میافتند که یا ماشین پارک شده و یا در حال پارک شدن است. رانندگی با احتیاط و مناسب، میتواند باعث کاهش اینگونه تصادفات شود. بنابراین، هنگام پارککردن باید آرامش خود را حفظ کرد و کمتر روی پدال گاز فشار داد. ممکن است برخوردهای کوچک در هنگام پارک کردن، هیچگونه خسارت فیزیکی ایجاد نکنند، ولی در نهایت میتوانند وقت زیادی را برای پر کردن فرم بیمه و سایر پیگیریها، از شما بگیرند. بعضی مواقع، یک جای پارک دورتر، نسبت به یک جای پارک نزدیک و پردردسر، مناسبتر است؛ مخصوصاً اگر این جای پارک، جلوی در یک خانه باشد.همچنین، رانندهها باید حواسشان به سایر وسایل نقلیه، موانع و عابران پیاده باشد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


بسیاری از پارکینگها برای ایمنی رانندگان، از تابلوهای هشدار و افراد راهنما استفاده میکنند. این مسئله بهویژه در پارکینگ شرکتها دیده میشود. برخی از آنها، تأکید دارند که سطح پارکینگ، همیشه تمیز و بدون برف و آلودگی باشد تا رانندگان کاملاً در آن، اطمینان خاطر داشته باشند. یکی از توصیهها برای یک پارکینگ خوب، این است که راننده برای خارج شدن از آن بتواند با رانندگی مستقیم از آن خارج شود و مجبور نباشد از دنده عقب استفاده کند. این موضوع، ضمن اینکه آسایش و راحتی را برای راننده به همراه دارد، باعث کاهش تصادفات پارکینگی میشود.
برخی نکات هستند که با کمک آنها، رانندگان میتوانند در پارکینگ با ایمنی بیشتر حرکت کنند. به عنوان مثال، وقتی شرایط جوّی همراه با باد شدید باشد، باید مراقب برخورد درها با اتومبیلهای کناری در هنگام پیاده شدن بود. وقتی تصمیم به خرید یک اتومبیل جدید نیز دارید، بهتر است اول از همه از امکانات ایمنی آن مطمئن شوید و نقاط کور خودرو را برای خود مشخص کنید تا در پارکینگ و جاده، با ایمنی بیشتر حرکت کنید. با اینکه آینههای بغل، تصویری از عقب ماشین به شما میدهند، ولی برای اطمینان کامل از عدموجود اشیا در پشتسر، کافی نیست. از اینرو، بسیاری از شرکتهای خودروسازی، دوربینهایی برای نمای عقب و دید راننده درنظر میگیرند. همین موضوع باعث میشود تا برخوردهای کوچک با اشیا و یا احیاناً افراد پشتسر ایجاد نشود. با اینحال، اگر دوربین نمای عقب در دسترس نیست و اتومبیلهای دارای این امکانات، آنقدر گران هستند که فکر خریدن آنها هم حتی در آیندهای نزدیک، مقدور نیست، حداقل باید آینههای بغل را با دید خود تنظیم کرده و کمترین نقاط کور را برای خود ایجاد کنید و پس از آن به فکر فشار دادن پدال گاز باشید.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

البته، باید درنظر داشت که این برخوردها، تنها نگرانی موجود در یک پارکینگ اتومبیل نیست. رانندهها باید از ورود و خروج افراد دیگر به محل پارکینگ مطمئن باشند. در عینحال که همیشه باید ابتدا از مواردی مانند برداشتن سوئیچ، قفل فرمان و قفل درها مطمئن شد و سپس خودرو را در پارکینگ رها کرد، محل پارکینگ نیز باید در یک جای امن و مورد اعتماد باشد. همیشه باید این احتمال را داد که مسئول پارکینگ برای چند دقیقه هم که شده، ممکن است محل کار خود را ترک کند.
pedal.ir