مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
آیا تابهحال به افرادی که با ترس و نگرانی سراغ فروشندگان خودروهای دست دوم میروند، توجه کردهاید؟ به نظر شما علت این نگرانی چیست؟ به نظر میرسد که عمده این دغدغه و نگرانی ناشی از عدم آگاهی و تخصص کافی در زمینه خودرو باشد. در این مقاله، نکات و دانستنیهای مهم برای خرید موفقیتآمیز یک خودروی دست دوم آورده شده است. این راهنما که در ۶ گام تنظیم شده است، به شما کمک میکند تا با بخشهای اصلی خودرو آشنا شوید و آنها را در حین خرید خودروی دست دوم مدنظر قرار دهید. گام اول: اگر قصد دارید از طریق مراکز متمرکز فروش خودروهای دست دوم، نمایشگاهها، یا دلالهای خودرو، ماشین بخرید، بهتر است قبل از هر کاری سری به سایتهای اینترنتی مربوط به اطلاعات خودرو بزنید و از حدود قیمت خودروی موردنظر مطلع شوید.
گام دوم: متخصصان خودرو بر این باورند که هر خودرو بهطور میانگین سالانه ١۵ هزار کیلومتر کار میکند. بنابراین اگر میزان کارکرد خودروی موردنظر شما بیش از این مقدار است، باید دقت داشته باشید که این خودرو بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. حتماً دقت داشته باشید که شماره موتور و شماره شاسی با شمارههای مندرج بر روی کارت خودرو یکسان باشد. پس از حصول اطمینان از این موضوع، هنگام رانندگی دقت داشته باشید که فرمان خودرو مستقیم باشد و به سمت چپ یا راست متمایل نشود.
گام سوم: در این مرحله باید دقت کنید که خودروی موردنظر، پوسیدگی بدنه نداشته باشد. بهتر است بدنه خودرو را در هوای روشن و آفتابی بررسی کنید. در نور روز، پوسیدگیهای موجود در زیر سپرها و رکابها به خوبی قابل رؤیت هستند. اگر احیاناً دیدید که بخشهایی از بدنه زنگ زده است، به آرامی با انگشت روی آن فشار دهید تا ببینید صدا میدهد یا خیر. اگر صدایی شنیدید، مطمئن باشید که در آن بخش پوسیدگی وجود دارد. معمولاً زیر گلگیرها، اگزوز، و گوشه درها زنگزدگیهای متعددی به چشم میخورد.
گام چهارم: آن چه که از اهمیت زیادی برخوردار است، بررسی عدم وجود آثار تصادف در خودروست. بهتر است خودرو را از هر زاویهای مورد بررسی قرار دهید؛ اگر درها با چارچوب بدنه موازی نبودند، قطعاً این خودرو سابقه تصادف داشته است. سعی کنید نایکنواختیهای رنگی را روی بدنه خودرو پیدا کنید. در مورد بخشهایی از بدنه خودرو که موج رنگ در آن قسمتها به چشم میخورد، باید گفت که در این بخشها تصادف رخ داده و با صافکاری و نقاشی برطرف شده است. از آنجا که در مرحله صافکاری و نقاشی از بتونه استفاده میشود، بهتر است با استفاده از یک آهنربا نیز وجود بتونه را در همه جای بدنه خودرو چک کنید. در صورتی که آهنربا در قسمتهایی از بدنه خودرو، به بدنه نچسبد، آن قسمت صافکاری شده است و حاکی از وقوع تصادف قبلی در آن نقطه است. باید توجه داشته باشید که همه این بررسیها زمانی باید انجام شود که خودرو خیس نباشد.
گام پنجم: بررسی طول عمر خودرو، از دیگر پارامترهایی است که در حین خرید خودروی دست دوم باید مدنظر قرار داد. آن چه که در اینجا حائزاهمیت است، در یک خط بودن شمارههای شمارنده کیلومتر است. اگر در یک خط نبودند، مطمئناً یا با اشکال فنی روبهرو بودهاند یا توسط اشخاص دستکاری شدهاند. این موضوع را نیز بررسی کنید که آیا میزان کارکرد ماشین با شرایط ظاهری آن همخوانی دارد یا خیر.
گام ششم: بخش بسیار مهمی که باید مدنظر قرار داد، موتور خودروست. معمولاً کثیف و به هم ریخته بودن موتور، نشاندهنده عدم سرویس مناسب خودرو در زمانبندیهای خاص است. البته دقت داشته باشید که گاهی اوقات تمیز و مرتب بودن بیش از حد نیز میتواند اشکال داشته باشد، زیرا در این حالت این احتمال نیز وجود دارد که به منظور پنهان نمودن اشکالات چنین تمیزکاری صورت گرفته باشد. دقت کنید که از موتور و اتصالات آن نشتی روغن وجود نداشته باشد. حتماً دقت داشته باشید زمانی که خودرو را روشن میکنید، چراغ روغن به سرعت خاموش شود و هیچ صدای غیرمعمولی از موتور ماشین به گوش نرسد. در ادامه، دور موتور را با فشار دادن پدال گاز بالا ببرید. زمانی که دور موتور بالا میرود، نهتنها دمای موتور نباید بیش از حد بالا برود، بلکه هیچ نوع دود سیاه یا آبی رنگی نیز نباید از اگزوز خارج شود.