درود بر همراهان پارس تیونینگ


فيلتر گازوئیل

سوخت موتور ديزل حتماً بايد از فيلتر بگذرد . اين سوخت ها معمولاً ناخالصي دارند و بعضي از قطعات پمپ هاي سوخت پاش چنان دقيق ساخته شده اند كه ذرات بسيار ريز هم به آنها آسيب ميرسانند.بر آورد نشان مي دهد كه حتي وجود پنج گرم ذرات ساينده ريزي حتي پنج ميكرون ، مي تواند به پمپ سوخت پاش صدمه بزند.فيلتر گازوئيل معمولاً سه مرحله اي است. فيلتر اول، كه مي تواند صافي هم باشد ،كه در باك يا در پمپ گازوئيل قرار دارد و طوري طراحي شده كه ذرات درشت را بگيرد.فيلتر بعدي ،كه گاهي فيلتر اوليه ناميده مي شود، بيشتر ذرات ريز را مي گيرد. فيلتر ثانويه يا نهايي، ذرات بسيار ريز را مي گيرد. فيلتر هاي اوليه و ثانويه را مي توان در يك محفظه ،يا در محفظه هاي جداگانه قرار دارد.
هم فيلتر اوليه و هم فيلتر ثانويه ، به تدريج ،دچار گرفتگي مي شود؛ دراين حالت موتور با قدرت كمتري كار مي كند . بعضي از موتورها نشانگري دارند كه فشار سوخت را نشان مي دهد . در صورت گرفتگي فيلترها ، عقربه اين نشانگر از وضعيت «عادي»KPa200(psi30)، جابه جا مي شود و وضعيت «غير عادي» يا گسترهKPa1600(psi23)را نشان مي دهد . اگر موتور ديزل چنين نشانگر يا درجه داشته باشد، علت كاهش قدرت موتور را به متصدي نشان مي دهد .بعضي از فيلترها آبگير دارند .آب و رسوبات سنگين در اين محفظه جمع مي شوند تا بتوان آنها را تخليه كرد. فيلترهاي ديگر يك وسيله جدا كننده آب دارند كه در از فيلتر مستقل است.فيلتر گازوئيل را دو بخش زير شرح مي دهيم :


الف)آرايش فيلترها

ب)انواع فيلتر

فيلترها را مي توان به يكي از دو صورت متوالي يا موازي نصب كرد.

آرايش متوالي: فيلتر اول (صافي) و فيلتر هاي اوليه و ثانويه را معمولاً به صورت متوالي به هم متصل مي كنند . بعضي از فيلترها آبگير و مجراي تخليه دارند.

آرايش موازي: در سيستم موازي ، بخشي از سوخت از يك فيلتر عبور مي كند و بقيه سوخت از فيلتر ديگر . آرايش متوالي از آرايش هر فيلتر مي تواند ذراتي را كه از فيلتر قبلي عبور كرده اند، از گازوئيل جدا كند . اما فيلتر هايي كه آرايش موازي دارند مي توانند مقدار بيشتري گازوئيل را در زماني كوتاهتر، صاف كنند.

انواع فيلتر

فيلترها به پنج روش گازوئيل را صاف مي كنند : ذره گيري ، جذب، جذب سطحي، جذب-جذب سطحي، و جدا كردن آب.


1-2-: ذره گيري
فرآیندي مكانيكي است . يك صافي (از نوعي كه در لوله گازوئيل نصب مي شود) ذراتي را كه به سبب بزرگي نمي توانند از آن عبور كنند ، به دام مي اندازد.
2-2-: جذب
فرآيندي است كه درآن فيلتر (پارچه اي ، نخي، نمدي يا سلولوزي) ذرات جامد و رطوبت را به خود جذب مي كند.
3-2-: جذب سطحي
فرآيندي است كه در آن مولكول هاي مايع يا گاز به سطح ذرات جامدي كه با آنها تماس برقرار مي كنند، مي چسبند.
4-2-: جذب-جذب سطحي
فرآيندي است كه در آن از فيلترهايي استفاده مي شود كه هر دو عمل فوق را انجام مي دهند.
5-2-: جداكننده هاي آب
سطوح وسيع متخلخل دارند ومعمولاً از پارچه يا كاغذ مخصوص ساخته مي شوند .كار آنها كاهش سرعت جريان سوخت است، به طوري كه قطره هاي ريز آب فرصت به هم چسبيدن و ته نشين شدن پيدا كنند