درود بر همراهان پارس تیونینگ

مبحث این قسمت:

سير تكاملي سيستم هاي گاز سوز:
رشد تكاملي سيسمتهاي گاز سوز را در چهار گروه (يا نسل) طبقهبندي ميكنند
نسل اول:
اين گروه از سيستم هاي گاز سوز از رگلاتورهاي فشار صفر (خروجي رگلاتور فشاري معدل فشار اتمسفر دارد.) استفاده ميكنند. هيچ گونه تجهيزات الكترونيكي و عيبيابي نداشته و بسيار ارزان هستند. اين سيستم هاي مدار باز بوده و سنسور اكسيژن جهت كنترل گازهاي خروجي موتور ندارند. از اين سيستم در خودروهاي كاربراتوري استفاده ميشود و ميزان آلودگي كمتري در مقايسه خودروهاي كاربراتوري توليد ميكنند. تنها آيتم قابل تنظيم در اين سيستم يك پيچ تنظيم موجود بر روي رگلاتور است.

نسل دوم:
اين گروه نيز از رگلاتورهاي فشار صفر استفاده ميكنند. اين گروه داراي موتور پله اي بوده و به كمك يك سنسور اكسيژن (لامبدا سنسور) نسبت هوا و سوخت را كنترل ميكند.
اين مجموعه از يك واحد كنترل الكترونيكي استفاده كرده و در هر دو مدل خودروهاي كاربراتوري و انژكتوري كاربرد دارد. آلودگي آنها كمتر بوده و امكان عيب يابي آنها نيز موجود مي باشد. تنها مشكل استفاده از اين سيستم در خودروهاي داراي چند راهه (منيفولد) غيرفلزي است، چرا كه در صورت پس زدن شعله امكان تركيدن چند راهه وروديوجود خواهد داشت
نسل سوم و چهارم:
اين نسلها دارای سيستم تزريق چند نقطه اي بوده و از تجهيزات الكترونيكي پيشرفته تري استفاده ميكنند. نسلهاي اول و دوم سيستم هايي با پاشش تك نقطه اي ميباشند و سوخت گاز مورد نياز موتور را در چندراهه ورودي تزريق ميكنند. اما سيستم هاي چند نقطهاي همانند سيستم هاي انژكتوري MPFI از چهار عدد انژكتور استفاده ميكنند

نسل اول:
اين سيستم در نيمه اول سال ۱۳۸۳ در خودروهاي نيسان وانت گاز سوز به كار گرفته شد

شير سوختگيري:
اين شير يك طرفه در ورودي مسير سيستم قرار دارد، كه نازل پمپ گاز به آن وصل گرديده و از طريق آن سوختگيري انجام ميشود
دقت نمائيد كه پس از انجام سوختگيري به جهت جلوگيري از ورود گرد و غبار به شير مذكور دهانه آن را با درپوش، بپوشانيد. در پوشهاي مختلفي از نوع پيچي يا پلاستيكي وجود دارد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مخزن ذخيره:
مخزن گاز نيسان در قسمت بار در پشت اتاق قرار ميگيرد (تك مخزن مطابق شكل).

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


شير مخزن گاز:
اين شير براي قطع و وصل مسير عبور گازCNGمخزن، بر روي آن بسته م يشود، به طوري كه در و مواقع اضطراري با بستن شير مذكور م يتوان جريان گاز را قطع نمود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

فيوز حساس به فشار:
در شرايطي كه فشار مخزن تحت هر شرايطي از حد مجاز تعريف شده افزايش يابد، اين فيوز عمل كرده و با تخليه گاز مخزن مانعانفجار مخزن ميشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


لوله فشار قوي:
اين لوله در حد فاصل بين خروجي شير مخزن گاز و رگولاتور نصب م يگردد و با توجه به فشار بالايگاز خروجي از مخزن گاز، بايد از جنس فولاد يا مواد مناسب ديگر ساخته شده باشد تا بتواند اين فشار را تحمل كند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


به هنگام نصب اين لوله بايد آن را به روشي مناسب در برابر هر گونه آسيب احتمالي ناشي از ضربه محافظت نمود و در مكا ن هايي از مسير لوله فشار قوي كه ارتعاشات بدنه زياد است لوله به شكل حلقوي ميباشد.
سيستم در گردش هوا در مسير لوله ها:
به منظور جلوگيري از انتقال هرگونه نشتي به اتاق خودرو تمامي اتصالات شيرها به مخازن توسط گردش هوا در مسير لول ههاي خرطومي مربوطه و دو عدد چپقي تهويه هوا، به محيط خارج از اتاق خودرو منتقل ميشود (در خودروهايي كه مخازن در صندوق عقب خودرو نصب ميشود).
در برخي خودروها همانند وانت بارها (نيسان وانت) كه مخازن آنها در زير اتاق نصب ميشوند، به دليلقرار گرفتن مخازن در فضاي باز نيازي به استفاده از لوله خرطومي ندارند.

اندازه گير و سنسور فشار گاز:
اندازه گير فشار در ورودي گاز رگولاتور و بر روي آن بسته ميشود و توسط آن فشار گاز موجود در مخزن (ياحجم گاز موجود در آن) نمايش داده ميشود. بر روي اين اندازه گير فشار يك سنسور نصب ميگردد كه توسط آن فشار گاز موجود در مخزن تبديل به يك سيگنال متناسب الكترونيكي گرديده و توسط سيستم الكترونيكي مربوطه بر روي كليد سوخت نمايش داده ميشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شير برقي گاز:
در حد فاصل خروجي مرحله دوم و ورودي مرحله سوم رگولاتور، يك عدد شير برقي تعبيه گرديده است كه عبور گاز توسط آن كنترل ميشود اين شير برقي از طريق تحريك يك عدد بوبين مغناطيسي مسير عبور گاز را باز ميكند و در حالتعادي بسته است. بدين ترتيب امكان كنترل عبور گاز از مرحله دوم به مرحله سوم در مواقع مورد نيازفراهم گرديده و در نتيجه ايمني سيستم گاز سوز افزايش خواهد يافت (مانند مواقعي كه موتور ناگهانخاموش ميشود و لازم است عبور گاز به موتور خودرو متوقف گردد).

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

رگولاتور فشار (كاهنده):
رگولاتور در مسير خط لوله نصب م يشود تا فشار گاز را كه از مخزن بيرون م يآيد كم كند. سوختبايستي با يك فشار ثابت وارد يك مخلوط كننده شود تا بهترين نسبت هوا به سوخت به دست بيايد.
بسته به نوع كيت، رگولاتور طي ۲ الي ۳ مرحله فشار را كاهش ميدهد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شيربرقي بنزين:
شير برقي بنزين در مسير عبور بنزين به كاربراتور قرار گرفته و در مواقعي كه موتور از گاز CNGاستفاده ميكند مسير بنزين را ميبندد اين شير هنگامي باز است كه موتور از سوخت بنزين استفاده نماند. عمل باز و بست مسير بنزين در اين شير برقي توسط تحريك كردن يك بوبين مغناطيسي با برق ۱۲ ولت انجام ميگيرد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


پيچ دستي شير برقي بنزين:
در زير شير برقي يك پيچ دستي به نام پيچ يكسره شير برقي قرار دارد كه به وسيله آن ميتوان به صورت دستي مسير بنزين را باز و بست نمود اين كار در مواقعي انجام ميگردد كه باز و بست كردنمسير بنزين به وسيله تحريك بوبين مغناطيسي امكا نپذير نباشد.
كليد انتخاب سوخت:
كليد سوخت در جلوي داشبورد و در دسترس راننده نصب ميگردد و داراي يك مدار الكترونيكي است كه توسط آن ميتوان نوع سوخت مورد نياز را به دلخواهانتخاب نمود عملكرد اين كليد بدين ترتيب ميباشدكه با قرار دادن كليد جلويي بر روي بنزين يا گاز يكفرمان الكتريكي به بوبين هاي شير برقي بنزين يا گاز ارسال گرديده كه در نتيجه آن مسير بنزين يا گاز براي استفاده موتور براي سوخت انتخابي راننده باز ومسير سوخت ديگر بسته ميشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

ميكسر:
گاز خروجي از رگلاتور توسط ميكسر با هوا مخلوط ميشود. ميزان گاز مورد نياز باتوجه به ميزان مكش دريچه گاز و پيچ تنظيم گاز تنظيم ميشود.
نسل دوم:
اين سيستم در سال ۱۳۸۳ در خودروهاي پرايد گاز سوز نصب گرديد