درود بر همراهان پارس تیونینگ

مبحث این قسمت:

معرفی اجزای سيستم CNG:

۱ مخزن گاز

۲ شير مخزن گاز

۳ شير سوختگيري گاز

۴ لوله فشار قوي

۵ رگولاتور

۶ انداز هگير و سنسور فشار گاز

۷ECUانژكتوري بنزيني

۸ كليد سوخت

۹پيچ رجيستر يا موتور پل هاي

۱۰ ميكسر

11واحد كنترل الكترونيكي سيستم گازسوز (ECU)

۱۲ آدوانسر جرقه

۳ ۱ سنسور MAP

۴ ۱ سنسور اكسيژن

۵ ۱ سوخت پاش (انژكتور) بنزين سوخت پاش (انژكتور) بنزين

شير پر كن:
اين شير در حقيقت يك شير يك طرفه است كه تنها اجازه ورود گاز به داخل سيستم را ميدهد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مخزن ذخيره:
خودرو پرايد از دو مخزن استفاده ميكند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


شير مخزن:
اين شير از مجموع ههاي زير تشكيل شده است:
1.شير دستی مخزن:
که در صورت بسته شدن، جريان گاز خروجی از مخزن را قطع می کند
2.فيوز حساس به فشار:
در شرايطي كه فشار مخزن تحت هر شرايطي از حد مجاز تعريف شده افزايش يابد، اين فيوز عمل كرده و با تخليه گاز مخزن مانعانفجار مخزن ميشود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


لوله فشار قوي:
اين لوله در حد فاصل بين خروجي شير مخزن گاز و رگولاتور نصب م يگردد و باتوجه به فشار بالاي گاز خروجي ازمخزن گاز، بايد از جنس فولاد يا مواد مناسب ديگر ساخته شده باشد تا بتواند اين فشار راتحمل كند.
به هنگام نصب اين لوله بايد آن را به روشي مناسب در برابر هر گونه آسيب احتمالي ناشي از ضربه محافظت نمود و در مكانهايي از مسير لوله فشار قوي كه ارتعاشات بدنه زياد است لوله به شكل حلقوي ميباشد


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


فشارسنج:
اين نشان دهنده، فشار داخلي مخزن ذخيره را به كمك عقربه بر روي صفحه مدرج نشان ميدهد ضمنا داراي يك حسگر الكترونيكي است كه به كمك آن چراغهاي نشانگر حجم گاز مخزن نصب شده بر روي صفحه آمپر را روشن ميكند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

كاهنده فشار مدل:
اين مجموعه به منظور كاهش فشار گاز خروجي از مخزن به كار ميرود. در اين مجموعه فشار مخزن در يك مرحله به محدوده ۲الي 2.8 بار و در مرحله بعد به فشار در حدود فشار جو ۲۰ پاسكال ميرسد

اين رگلاتور مجهز به دو شير برقي ميباشد، كه شير برقي دوم در مسير ورود به رگلاتور اضافه شده است

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


۱ ورودي فشار بالا از مخزن

۲ فيلتر

۳ سوپاپ فشار بالا

۴ ديافراگم فشار بالا

۵ محفظه گرمايش و انبساط

۶ مرحله سوم

۷ ديافراگم مرحله دوم

۸ سوپاپ

۹ ديافراگم مرحله سوم

۱۰ سوپاپ

۱۱ ديافراگم كنترلي مرحله دوم

۱۲ سوپاپ متعادل كننده

۱۳ خروج آب

۱۴ پيچ تنظيم حساسيت

۱۵ پيچ تنظيم دور آرام

۱۶ شير برقي گاز

مرحله اول كاهش فشار:
در اين مرحله فشار گاز ورودي به كاهنده پس از عبور از سوپاپ فشار بالا به مقداري بين ۲ الي 2.8 بار كاهش مييابد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


سوپاپ اطمينان:
در صورتي كه فشار در مرحله اول بيش از حدافزايش يابد، مرحله اول از طريق يك مسير ارتباطي به ديافراگم سوم متصل شده و فشار اضافي را در دهانه خروجي تخليه ميكند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مرحله دوم كاهش فشار(از 2.8 به فشار اتمسفر):
مكانيزم مشخص شده در شكل وظيفه كنترل ديافراگم دوم را باتوجه به فشار هواي اتمسفر برعهده دارد. اختصاص نام سوپاپ پيلوتي به اين بخش دور از واقعيت نيست. با كنترل اعمال شده توسط اين سوپاپ پيلوتي، فشار خروجي از زير سوپاپ ديافراگم دوم همراه نسبت به دو پارامتر فشار فنر ديافراگم دوم و فشار اتمسفر تنظيم ميشود

شير برقي گاز:(Solenoid Valve)
اين شير برقي با تغيير وضعيت سوئيچ تعويض از وضعيت گاز به بنزين، مسير خروج گاز پشت ديافراگم دوم را بسته و مانع تغيير وضعيت آن ميشود. در حقيقت مانع عملكرد سوپاپ پيلوتي ميشود و خروج گاز از رگلاتور ميشود

فيلتر:
در سيستم هاي انژكتوري به جهت محافظت از سوخت ارسالي به سر انژكتورها بعضا از يك فيلتر در مسير استفاده ميگردد.

تبادل حرارتي:
باتوجه به آنكه در مرحله اول فشار به شدت كاهش م ييابد رگولاتور گرماي مورد نياز جهت تبخيرCNGرا از طريق تبادل حرارتي فراهم م ينمايد اين تبادل حرارتي سرماي به وجود آمده ناشي از كاهش شديد فشار CNGرا جبران مينمايد
بدين جهت يك مسير رفت و برگشتي آب از سمت رادياتور آب (يا رادياتور بخاري) به رگولاتور وجود دارد تا مانع ي خزدگي رگولاتور به هنگام كاهش فشار گردد.

شير برقي گاز:(Automatic Shut off Valve)
اين شير برقي در مسير ورودي گاز به رگولاتور قرار داشته و همزمان با تغيير وضعيت سوئيچ تعويض از گاز به بنزين و يا برعكس بسته و باز ميشود.


موتور پله اي:
اين موتور پله اي كه توسط واحد كنترل الكترونيكي (Gas Ecu)كنترل ميشود، وظيفه تنظيم مقدار گازورودي به چند راهه ورودي (پشت دريچه گاز) را برعهده دارد

ميكسر:
گاز خروجي از موتور پل هاي توسط ميكسر با حجم مناسبي از هوا مخلوط گرديده و تركيب آما د ه اي براي احتراق در موتور خودرو فراهم مينمايد. هما نگونه كه ملاحظه ميشود از آنجا كه نسبت هوا به سوخت مورد نياز موتور در عملكرد موتور از لحاظ قدرت و شتاب نقش به سزايي دارد ميتوان حدس زد كه طراحي ميكسر از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود. لذا ميكسر براي هر خودرو بايد متناسب با ابعاد فيزيكي كاربراتور و مشخصات موتور آن طراحي شود در ضمن محل نصب آن (در خودروهاي كاربراتوري) بالاي دهنه كاربراتور ميباشد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ