درود بر همراهان پارس تیونینگ

مبحث این قسمت:

قطعات الكترونيكي مجموعه:
واحد كنترل الكترونيكي:
اين واحد الكترونيكي باتوجه به اطلاعات دريافتي، وضعيت موتور پله اي را تغيير داده و بدينوسيله مقدار گاز خروجي از رگلاتور و ورودي به ميكسر را كنترل ميكند.
اينECUداراي يك سوكت RS232 مخصوص عيب يابي است. از جمله سيگنالهاي دريافتي اين واحد، سيگنال دور موتور، سنسور اكسيژن، دريچه گاز سنسور نشانگر فشار مخزن نصب شده بر رويفشار سنج اشاره كرد
ضمنا اين واحد مجهز به يك واحد شبيه ساز الكترونيكي (Injection Emulation)
است كه در زمان عملكرد مجموعه مديريت موتور در وضعيتگاز سوز، سيگنالهايي شبيه به سيگنالهاي برگشتي از انژكتورهاي گازسوز توليد و بهECUبنزين ارسال ميكند.

آدوانسرجرقه:
باتوجه به اختلاف عدد اكتان بنزين و گاز طبيعي، از يك پيش انداز جرقه در سيستم گاز سوز استفاده ميشود. اين واحد زمان جرقه محاسبه شده توسطECUبنزين را آوانس ميكند.
سوئيچ تعويض:
اين سوئيچ به منظور تعويض وضعيت سيستم سوخت رسانی از بنزين به گاز و يا برعکس بکار می رود

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


چراغهايLEDروي صفحه آمپر:

خودروی پراید

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


وضعيت چراغها:
در زماني كه سوئيچ تعويض در وضعيت بنزين قرار دارد، چراغ CNGخاموش ميباشداما
در وضعيتي كه سوئيچ تعويض در وضعيت گاز قرار بگيرد، حالتهاي زير ممكن خواهد بود:
۱ حركت در وضعيت گاز سوز:
چراغCNGروشن ميباشد
ضمنا چهارLEDسطح مخزن نيز روشن بوده و ميزان گاز داخل مخزن را نشان ميدهند.
۲ در زمان استارت خودرو:
اين چراغ با فركانس يك هرتز چشمك ميزند. پس از پايان استارت و روشن شدن خودرو و شروع به كارسيستم گازسوز اين چراغ به طور مداوم روشن مي ماند
ضمناً ديگر چهارLEDديگر نيز روشن بوده و ميزان گاز داخل مخزن را نشان ميدهند.
۳ وضعيت استارت اضطراري:
توجه:
در صورتي كه راننده تمايل به استارت خودرو به طور مستقيم بر روي گاز را داشته باشد، از اين وضعيت استفاده م يكند. جهت قرار گرفتن در وضعيت استارت اضطراري، تنها كافي است كه سوئيچ را باز كرده و سپس وضعيت سوئيچ تعويض را كه در وضعيت گاز سوز قرار دارد، در كمتر از دو ثانيه و به طور پيوسته به وضعيت بنزين برده و مجددا به وضعيت گاز برگرداند

نسبت هوا به سوخت:
يكي از پارامترهاي مهم در طراحي موتور نسبت هوا به سوخت ورودي محفظه احتراق ميباشد كه عموما با اعداد بدون بعد بيان ميگردد. حالت بهنيه آن عدد يك است كه نسبت هوا به سوخت واقعي برابر ميزان استوكيومتريك ميباشد زماني كه اين مقدار از يك بيشتر شود مخلوط رقيق(LEAN) ميباشد
مثلا مقدار1.15 بدان مفهوم است كه ميزان هواي ورودي ۱۵ درصد بيشتر است و زماني كه اين مقدار از يك كمتر است مخلوط غني (RICH) ميگردد. بهترين مقدار ضريب لامبدا به هنگام نصب كاتاليست عددي بين ۱- ۹۸ ٪ ميباشد، در حالي كه مخلوط غني است ماكزيمم توان موتور به دست مي آيد، اگر مخلوط از ميزان مشخصي غني تر گردد
سبب كاهش توان خروجي و كاهش بازده حرارتيميشود و اگر در اين شرايط مخلوط رقيق گردد سبب افت تدريجي توان شده ولي راندمان حرارتي تا زمان شروع احتراق ناقص افزايش مي يابد.
موتور استوكيومتريك حالتي است كه ضريب لامبدابرابر ۱ باشد با نصب كاتاليست و سنسور اكسيژن بر روي مانيفولد خروجي م يتوان نسبت هوا به سوخت را كنترل نمود و به حالت استوكيومتريكنزديك شد
افزايش نسبت هوا به سوخت يعني حالت(LEAN) موجب كاهشNOXميشود و درجه حرارت موتور با افزايش هواي ورودي كاهش مي يابد اگر چه ميزان NOXكاهش مي يابد ولي اگر لامبدا از1.4بالاتر رود مقدار هيدروكربن ها بيشتر ميشود.
شاخص مقاومت در برابر كوبش:
گاز طبيعي نيز مانند ساير سوختهايي كه در موتورهاي احتراق داخلي به كار گرفته م يشوند در برابر كوبش داراي مقاومت ويژ هاي است.
متان عامل اصلي تشكيل دهنده گاز داراي مقاومت كوبش بالايي است ولي گاز طبيعي حاوي عناصرسنگين تري نظير اتان، پروپان و بوتان نيز هست كه داراي مقاومت كوبش پايي نتري هستند. مقاومت در برابر كوبش سوختهاي مايع نظير بنزين را معمولا با مقياس اكتان اندازه گيري مي كنند. با افزايش تترا اتيلسرب يا ساير افزودني ها ميتوان عدد اكتان بنزين را به بالاتر از ۱۰۰ رساند تا سوختهايي باعدد اكتان ۱۲۰به دست آيد ولي اين مقياس براي گاز طبيعي كه معمولا عدد اكتان بالاتر از ۱۲۰ (حدود ۱۴۰ ) دارد مناسب نيست به منظور غلبه بر اين مشكل شاخص ديگري به نام عدد متان به وجود آمده است در اين مقياس از متان خالص به عنوان سوخت مرجع مقاوم در برابر كوبش و از هيدروژن به عنوان سوخت مرجع حساس به كوبش استفاده ميشود اين مقياس مناسب سوختهاي گاز طبيعي است افزودن هر هيدروكربني به متان عدد متان را كاهش ميدهد.
در روش تعيين ميزان اكتان گاز طبيعي كه توسط انستيتوي تحقيقات گاز(GRI)انجام شد براي متان خالص (MOTOR OCTANE NUMBER) MON حدود ۱۴۰ به دست آمد بيشتر گازهاي طبيعي داراي عددMON در دامنه ۱۱۵ تا ۱۳۰ هستند
سوختگيري خودرو:
باتوجه به زمان لازم براي سوختگيري و همچنين ظرفيت مخزن و هزينه تخصيص ياقته براي اين كار، سوختگيري خودروهاي گازسوز به چهار گروه تقسيم ميشود:
۱ سوختگيري كند
۲ سوختگيري سريع
۳ سوختگيري به روش مركب
۴ سوختگيري به روش مادر و دختر

سوختگيري آهسته يا كند:
در اين روش كه مدت زمان سوختگيري خودرو بين ۵ الي ۱۰ ساعت به طول مي انجامد، كمپرسور متراكم كننده گاز مستقيما به مخزن خودرو مرتبط شده و آن را پر ميكند. باتوجه به زمان عنوان شده اين روش تنها در پاركينگهاي خصوصي و جهت تعداد بسيار محدودي از خودروها امكا نپذير ميباشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


سوختگيري سريع:
در اين روشن گاز طبيعي در مخازن تعبيه شده در ايستگا ههاي سوخت رساني توسط كمپرسور پر ميشود از اين سيستم در ايستگا ه هاي سوخت رساني بزرگ و معمول در سطح شهر به كار گرفته ميشود. حداكثرزمان سوختگيري در اين روش ۸ دقيقه مي باشد.
لازم به ذكر است در اين نوع ايستگا ههاي از مخازن نگهدارنده كمكي در زمان تقاضاي بالاي سيستم استفاده ميشود.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


سوختگيري به روش مركب:
در برخي از ايستگاهها، سوختگيري به هر دو روش كند و سريع صورت مي گيرد، به گونه اي كه بخشي از ايستگاه براي سوختگيري سريع خودروها و بخشي نيز براي سوختگيري در طول شب به روش كند و آهسته در نظر گرفته ميشود

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


سوختگيري به رو ش مادر و دختر:
اين روش در مواردي استفاده ميگردد كه امكان نصب و ايجاد ايستگاه سوخت گيري ثابت در منطقه وجود ندارد. به همين منظور يك تريلر با مخازن بزرگ گاز، نقش ايستگا ه را بازي ميكند. مخازن نصب شده روي تريلر در ايستگا ه مادر پر شده و براي سوخت در محل هاي مشخص مستقر و سوخت رساني ميكند

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


در ادامه به معرفي 206 sd گاز سوز ميپردازيم :
1 جا نمايي مجموعه گازسوز:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  1. ECUدوگانه سوز (گاز/ بنزين)
  2. رگولاتور گاز
  3. مخزن گاز
  4. شير پركن گاز
  5. لوله هاي پرفشار


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مدار سيستم

6. سنسور فشار – دما سيستم CNG
7. انژكتورهاي گاز
سنسور فشار – دمايسيستمCNGبهECUموتور اجازه مي دهد تا حجم گاز را محاسبه نمايد . حجم گازامكان آنرا مهيا مي سازد تا مقدار گاز پاشيده شده را محاسبه نمايد
محل نصب:
روي ريل سوخت گاز
انژكتور گاز:
انژكتور گاز مقدار معيني از گاز را كه توسطECU موتور محاسبه شده را مي پاشد.
محل نصب:
زير منيفولد هواي ورودي

رگولاتور گاز

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

  1. خروجي مايع خنك كننده موتور
  2. ورودي گاز پرفشار
  3. لوله خلاء موتور (كه به منيفولد هواي ورودي متصل مي شود.
  4. خروجي گاز كم فشار

.5ورودي مايع خنك كننده موتور 8 و 10 شير برقي هاي رگولاتور9 سنسور فشار قوي گاز
رگولاتور، فشار گاز را از 200 بار (در صورتيكه مخزن گاز پ ر باشد ) به فشار ثابت 2 بار كاهشمي دهد.
رگولاتور گاز در دو مرحله فشار گاز را كم ميكند در مرحله اول فشار گاز را به3.5 بار تبديل مي كند.
در مرحله دوم فشار گاز را به 2 بار تبديل مي كند.
مدار مايع خنك كننده موتور كه از رگولاتور عبور مي كند مانع از يخ زدن آن مي شود.
نكته: رگولاتور گاز قابل تنظيم نيست.
محل نصب : در قسمت عقب –راست محفظه موتور
سنسور فشار قوي گاز:
سنسور فش ار قوي گاز ، ميزان فشار گاز سيستم پرفشار را اندازه مي گيرد تا اطلاعات مذكور را از طريق ECUسيستم سوخت رساني براي نمايش عقربه ميزان گاز مخزن در پشت آمپر استفاده كند

مخزن گازCNG:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مخزن

4.شير پركن
تذكر: مخزن گاز را هيچگاه در دماي بالاي°65 قرار ندهيد.
جنس مخزن:فولاد
ظرفيت مخزن:85 ليتر
محل نصب:مخزن در صندوق عقب نصب شده است
نكته: عمر كاري مخزن گاز 20 سال مي باشد كه تاريخ اعتبار آن روي مخزن در قسمت"j"حك شده است

شير سر مخزن:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


11.شير دستي سر مخزن
12. شير برقي سرمخزن
13. فيوز حرارتي
فيوز حرارتي13سوپاپ ايمني مخزن گازمي باشد در زماني كه فشار گاز زياد مي شود دردماي بالاي °110فيوز حرارتي ذوب شده واجازه مي دهد تا گاز آزاد شود بدين ترتيب از خطرانفجار جلوگيري مي كند.
شير برقي 12اجازه مي دهد كه گاز داخل مخزن هميشه محفوظ باشد تا از نشتي در مدار پرفشار جلوگيري به عمل آيد.

اتاق سرنشين:
14. عقربه سطح سوخت (بنزين/گاز)
15. كليد تبديل

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تهيه كننده :ابولفضل حسين پور