تاثير روي نايژه وريه

به طور كلي الودگي متداول جو كه داراي عير متوسطي از الاينده هاست براي انسان سالم تا مدت كوتاهي جاي ترس ندارد٬برعكس اشخاصي كه امادگي قبلي داشته وبه بيماريهاي مختلف ريوي٬تنفسي مبتلا هستند حق دارند كه از ان بيمناك باشند .
از ميان اين بيماران به ويژه دسته اي را مورد بررسي قرار مي دهيم٬كه برونشيت مزمن ونارسايي انسدادي تنفسي مبتلا بوده اند ٬علائم مشهور برونشيت عبارت است از:سرفه هاي خشک گاه وبي گاه كه به سرعت با خلط كمابيش همراه مي شود اين خلط در ابتدا روشن است وسپس چرك الوده مي شود همراه با اين ناراحتي تنگي نفس به خصوص در هنگام تلاش رخ مي دهد كه در نتيجه باعث كاهش نيروي كار مي شود.به طوري كه بيمار مجبوربه ترك تمامي فعاليتش مي شود٬وبيمار را مجبور به بستري شدن مي سازد٬در اين حالت گاهي بستري شدن در بيمارستان اجباري است . بنابراين ١٠٪مرگ و مير كلي ناشي از برونشيت مزمن در اثر الودگي هوا مي باشد.
تاثير بر روي استخوان بندي بدن
پديده اي در كودكان مورد بررسي قرار گرفت كه رشد قدي ووزني كودكاني كه در مناطق الوده بزرگ شده اند دستخوش تاثير عمدهاي بوده اند مشاهدات مشابهي توسط پزشكان امريكايي متخصص اطفال به عمل امده است.از مچ دست كودكان هم سن در نواحي الوده وغيره الوده عكس برداري منظمي صورت گرفت. از نتايج حاصله معلوم شد كه در استخوان سازي اطفال مناطق الوده تاخيري حدود يكسال وجود دارد.
تا ثير بر روي سيستم عصبي وعضلات
در نتيجه الودگي اغلب حالت خستگي ظاهر مي شود اين مسئله براي كودكاني كه وارد
شهرهاي الوده مي شوند مدت زيادي به طول مي انجامد خستگي بسيار در كودكان
شهري حتي قبل از ان كه كار تحصيل انها شدت يابد كاملا واضح است .اين پديده توسط
تجربياتي كه روي حيوانات در ازمايشگاه ها انجام شده مورد تائيد قرار گرفته است .ان دسته
از حيواناتي كه در معرض هواي الوده قرار دارند.سريع تر از حيواناتي كه در معرض هواي الوده قرار دارند.اين خستگي مي تواند به٢٠ تا٣٠ درصد كارايي عادي عضلاني را كم نمايد .بدون شك الودگي هوا يك خستگي فزاينده پديد مي اورد.
-شناخت وبررسي بعضي از الوده كننده هاي هوا وتاثير ان هاروي انسان.
منو اكسيد كربنco
گازي است بي رنگ بي بوبي مزه وقابل اشتعال كه با حواس معمولي انسان غير قابل تشخيص است واغلب در هنگام احتراق ناقص مواد سوختني (سوخت هاي فسيلي)به روش هاي مختلف در هوا پخش شده وموجب الوده سازي محيط زيست مي شود.مهم ترين منابع توليد كننده اين گاز درهواي شهرهاي پرجمعيت عبارتند از.1- وسائط نقليه موتوري به ويژه اتومبيل هاي بنزيني2- وسايل گرمايش خانگي وتجاري.3- منابع متفرقه مانند سوزاندن زباله هادر سطح شهر٬اتش زدن لاستيك هاوغيره
خطر منو اكسيدكربن
اين گازسمي از راه شش ها وارد بدن انسان مي شود وبه دستگاه گوارش وقلب رسيده و به دليل ميل تركيبي زيادي كه با همو گلوبين خون دارد تشكيل كربوكسي هموگلوبين را فراهم مي سازد .
قابليت تركيب منواكسيد كربن با هموگلوبين خون 200باربيش از اكسيژن است وپايداري تركيب كربوكسي هموگلوبين چندين بار بيشتر از اكسي هموگلوبين مي باشد.اكسي هموگلوبين وظيفه اش رساندن اكسيژن به تمامي سلولهاي بدن است .بنابراين تنفس هواي الوده به منو اكسيد كربن سبب كاهش بدن مي گردد وچنانچه ميزان ان مرتبا زياد شود موجب خفگي انسان(درغلظت هاي بالاي300قسمت درميليون)مي شود به طوركلي منواكسيد كربن (گاز ذغال)موجب دگرگوني واختلال اعمال فيزيولوژيكي درتنفس٬انتقال اكسيژن به وسيله هموگلوبين وكاهش ظرفيت عصبي مي شود
مونواكسيد كربن از نظر فيزكي در طبيعت از اكسيده شدن گاز متان ويا گاز مرداب( 4CH)است وازفاسد شدن اجساد ومرداب ها حاصل مي شود.نگراني ازوجود 0Cدر هوا درحقيقت ان درفضا در اثر احتراق سوخت هاي فسيلي است.هر سال ميليون ها تن0Cدراثر احتراق ناقص از اتومبيلها وازدود كارخانجات توليد شده ودر فضا پخش شده انچه باعث ناراحتي است اين است كه مقدار زيادي از اين تركيب اگرهم عمدي نباشد باعلم كامل توليد مي شود.

حال اگربنزین زيادتري با اكسيژن كمتري در كاربراتور وارد شود اتومبيل بهتر حركت مي كند ولي اين به معني سوخت ناقص است. مقداري از كربن موجود در اگزوز اتومبيل بجاي گاز كربنيكco2 نسبتا بي خطر به صورت منواكسيد كربن co خارج خواهد شد.


جدول زيرغلظلت اكسيد كربن درلوله اگزوزاتومبيل بر حسب درصدحجم گاز

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اثرگاز انيدريد سولفورو:

انيدريدسولفورو(so) حتي در غلظت هاي بسيار كم (٢/٠پي پي ام) ايجاد واكنش هايي درمغز مي گردد.تنفس هوايي كه حاي مقادير كمتراز يك پي پي ام از اين گاز باشد در مدت ده دقيقه باعث افزايش ضربان قلب وسرعت حركت تنفسي را كاهش ميدهد وگلو ومجاري تنفسي خشك مي شوند .
واكنش افرادي كه بيشتر در معرضاين گاز هستند به مراتب كمتر از كساني است كه براي بار اول در معرض ان قرار مي گيرند. زيرا در افراد گروه اول ماده مخاطي

لزجي در اثر التهاب مزمن مجاي تنفسي ترشح مي شود كه به عنوان پوششي محافظ موجب مقاومتدر اين افراد مي گردد
اثر اكسيد هاي ازت

اكسيد ازت الاينده هوا به صورت Noودي اكسيد ازت NO2هستند.اكسيد ازت از تركيب اكسيژن و ازت در اثرحرارت و فشار زياد حاصل از احتراق در احتراق در داخل موتور اتومبيل توليد مي شود .اكسيد ازت بي رنگ در هوا با اكسيژن وتوليد دي اكسيدازت كه به رنگهاي نارنجي يا قهوه ا ي است مشاهده مي شود.دي اكسيد ازت بلافاصله با بخار اب تركيب شده واسيدنيتريك ايجاد مي كند اين اسيد همراه با 3SO2Hو H2so4پديده اي را كه به نام باران اسيدي شناخته شده است بوجود مي اورند كه ممكن است در نقطه اي خيلي دورتراز محل تشكيل خود بر زمين ببارد.
ماهيت سرب در طبيعت

سرب يكي از اجزاي سازنده طبيعي پوسته زمين است كه در تمام نقاط جهان وجود دارد وحدود 16 قسمت در ميليون پوسته زمين را تشكيل مي دهد .
به علت گسترده بودن پخش سرب در طبيعت ٬اين فلز همراه با مواد خوراكي چون گياهان وگوشت حيوانات وارد بدن شده هر چند كه قسمت اعظم سرب در بدن از خاك منشا ومقدار غلظت ان بستگي به فعاليت صنعتي و وسائط نقليه دارد ودر مكان هاي مختلف فرق مي كند
.سرب مانند ساير مواد الوده كننده محيط زيست ٬دومنبع اصلي دارد يكي طبيعي وديگري از طريق صنايع است وهر دو منابع در سرب بدن مشاركت دارند .با افزايش روز افزون فعاليتهاي صنعتي ميزان سرب محيط زيست زياد شده است .
ذخيره بدن افراد در ايالات متحده حدود صد برابر وميزان متوسط جذب سرب 30برابر بيشتر از ميزان طبيعي است بطوريكه ذخيره سرب در بدن افراد در ايالات متحده حدود 200ميلي گرم براي 70كيلوگرم وزن بدن وغلظت سرب خون ٢٥/٠(پي پي ام)است و مسلما به نظر مي رسد كه مقدار سرب د ر بدن در شهر تهران به رشد جمعيت ووسائط نقليه بيشتر خواهد بود .
تهیه کننده : مهندس علی بهبودی

استاد راهنما : مهندس مجید سالاری