پلیس راهنمایی و رانندگی فارس از تشدید برخورد با افرادی که در خودرو اقدام به حمل سگ و پخش اصوات ناهنجار میکنند، خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، در اطلاعیه پلیس راهنمایی و رانندگی این استان آمده است: با توجه به افزایش سفرهای سیاحتی، زیارتی و گردشگری در داخل کشور به ویژه به سمت استان فارس و شهر شیراز، برخی رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه در فضای اخلاقی جامعه اقدام به هنجارشکنی و اخلال در امنیت اخلاقی میکنند.
اطلاعیه پلیس مصادیق این هنجارشکنی را کشف حجاب، آلودگی صوتی، حمل حیوانات (سگگردانی) و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم اعلام کرده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: در راستای ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم، اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی در سفر، ارتقای امنیت اخلاقی و تشدید برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی در رانندگی پلیس اقدامات لازم را انجام میدهد.
در این اطلاعیه برای آگاهی شهروندان از عواقب قانونی ارتکاب چنین تخلفاتی، موارد و جرائم اطلاع رسانی شده و آمده است: برابر ماده 181 آییننامه راهنمایی و رانندگی، رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خوابآور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است.
این اطلاعیه افزوده است: برابر بند ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان موجود باشد، ماموران راهور با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام میکنند.
نگارندگان اطلاعیه پلیس ادامه میدهند: در صورت اثبات حالت مستی و بیارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه 2 میلیون ریالی، گواهینامه به مدت شش ماه ضبط میشود.
بنابر اطلاعیه پلیس، چنانچه وسیله نقلیه راننده در این وضعیت پلاک شخصی باشد، 10نمره منفی و چنانچه پلاک عمومی باشد 20 نمره منفی در سوابق گواهینامه آن ثبت و برای سیر مراحل قانونی به مراجع صالح قضایی معرفی میشود.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: رانندگانی که نسبت به حمل و در آغوش گرفتن حیوانات (سگگردی) و یا سرگرم شدن با آنها رانندگی کنند، برابر با کد 2148 جدول جریمههای تخلفات رانندگی، جریمه و برخورد قانونی اعمال میشود.
بر اساس اطلاعیه راهنمایی و رانندگی فارس، رانندگانی که با تولید صدای نامتعارف و آلودگی صوتی از طریق سامانههای صوتی یا بلندگوی نصب شده در وسایل نقلیه رانندگی کنند، ضمن جریمه با کد 2125 جدول جرائم تخلفات رانندگی، مورد برخورد قانونی قرار میگیرند.
بنابر همین اطلاعیه، پلیس نسبت به متوقف کردن خودروهایی که راننده و سرنشینان آنان مرتکب کشف حجاب، حمل حیوانات مینیاتوری (سگگردی)، آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس مردم شوند، اقدام میکند و پس از اعمال قانون برابر جدول اخذ جرائم تخلفات رانندگی وسیله نقلیه به همراه راننده و سرنشین تحویل عوامل پلیس امنیت اخلاقی و یا کلانتریهای مربوطه میشوند.