سيستم نشانگر فشار تاير نوع هيبريدي كه تركيبي از سيستم نشانگر فشار تاير نوع مستقيم و سيستم نشانگر فشار تاير نوع غير مستقيم مي باشد طراحي شده است تا بر كاستي هاي سيستم نشانگر فشار تاير نوع غير مستقيم غلبه نمايد . سيستم هيبريدي شامل دو سنسور فشار است كه به طور مورب بر روي تاير نصب مي شود .الگوريتم سيستم نشانگر فشار تاير نوع غير مستقيم در شكل نشان داده شده است . هنگامي كه تايرها در يك سمت خودرو ،يا در يك اكسل خودرو ، يا هر چهار چرخ بطور مساوي كم باد شوند سيستم نشانگر فشار تاير نوع غير مستقيم نمي تواند افت فشار را پيش بيني كند . بنابراين وضعيت كم بادي را با استفاده از دو سنسور اندازه گير فشار مستقيم مي توان تشخيص داد .مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شكل 1 : پيكربندي سيستم نشانگر فشار تاير نوع هيبريدي .سيستم نشانگر فشار تاير نوع هيبريدي ، تر كيبي از سيستم نشانگر فشار تاير نوع مستقيم و نوع غير مستقيم مي باشد كه در نتیجه استفاده كمتري از مدولهاي سنسور فشار تاير نوع مستقيم شده است