۱) کنترل فشار چرخها
سازمان ملی امنیت عبور و مرور اتوبانها در ایالات متحده، از سازندگان خودرو خواسته است تا تمام وسایل نقلیه مسافربری با وزن حدود ۱۰ هزار پوند یا کمتر را از سال ۲۰۰۸ مجهز به سیستم کنترل فشار چرخها کنند. با این حال، هماکنون بسیاری از خودروهای مدلهای پایینتر نیز از این ویژگی برخوردار هستند. مثلاً خودروی بی ام و این سامانه را در تمام مدلهای خود ارائه کردهاست. حسگرهای کار گذاشتهشده در چرخها میتوانند با تولید صدایی مشخص یا روشن شدن چراغی در مقابل راننده (یا هردوی این روشها)، او را از کم بودن فشار هوا در چرخها مطلع سازند. همچنین، خودروهایی که توانایی حرکت با لاستیک پنچر را دارند، نیز در آینده دیده خواهند شد (درحال حاضر شورلت کوروت از چنین قابلیتی برخوردار است). این خودروها میتوانند با سرعت نسبتاً بالایی در مسیری بیش از حدود ۵۰ مایل با لاستیک پنچر حرکت کنند.

۲) کنترلکننده قابل انطباق مسیر/ کاهش شدت تصادفات
کنترلکنندههای جدید مسیر، کارهای بیشتری از ثابت نگه داشتن سرعت انجام میدهند. این کنترلکنندهها با استفاده از حسگرها و رادار میتوانند دریچه کنترل بنزین و ترمزها را به گونهای تنظیم کنند که اگر تغییری در سرعت عبور و مرور رخ داد یا مثلاً رانندهای بسیار محتاط در مقابل خودرو قرار گرفت، همواره فاصله مطمئن با خودروی مقابل حفظ شود. اگر این سامانه متوجه احتمال وقوع تصادف شود، به صورت خودکار ترمز کرده و کمربندها را نیز محکم میکند و اگر متوجه خالی شدن جاده یا افزایش سرعت خودروها شود، به صورت خودکار در صورت تغییر در سرعت عبور و مرور یا مثلا قرار گرفتن رانندهای بسیار محتاط در مقابل خودرو، به سرعت اولیه باز گردانند. با این حال، همواره امکان دخالت در کار این سامانه توسط راننده نیز وجود دارد. مرسدس بنز و میباخ از این سامانه با نام Distronicاستفاده میکنند.

۳) یافتن نقطه کور/ کمک جانبی/ هشدار تصادف
این سامانه به منظور هشدار به راننده در زمانی عمل میکند که خودرو یا شیئی در مسیر حرکت یا پارک وجود داشته باشد. این سامانه، در حالت عادی فعال نیست و باید توسط راننده فعال شود. اگر این سامانه متوجه وجود شئی در مسیر شود، با روشن کردن چراغی در آینه، لرزاندن صندلی یا با ایجاد صدایی مخصوص راننده را مطلع میسازد. این سامانه از توانایی شناسایی موانع در مسافتهای کوتاه برخوردار است.

۴) هشدار تعویض خطوط/ سامانه امنیتی بیدارکردن راننده
این سامانه، مشابه سامانه قبلی است با این تفاوت که فاصله بیشتری را پوشش میدهد. این سامانه فاصله خودروی کناری و سرعت آن را محاسبه میکند و راننده را از خطر احتمالی تعویض خطوط مطلع میسازد. این سامانه نیز با لرزاندن صندلی یا صدای مخصوصی راننده را آگاه میسازد. این سامانه حتی میتواند وضعیت بدن راننده، حالت سر و حالت چشمان او را تشخیص دهد تا متوجه خواب آلودگی راننده شود. این سامانه ممکن است در آینده حتی بتواند در صورتی که راننده به خواب رود، سرعت ماشین را کم کرده و آن را در حالت پایداری کنترل کند.

۵) سامانه تخفیف یا پیشگیری از چپ کردن خودرو
بیشتر سازندگان، خودروها را به سیستم کنترل پایدار الکترونیکی مجهز کردهاند. در عین حال، بعضی از سازندگان نیز سامانههای آمادهسازی (مانند محکم کردن کمربندها) را پیشنهاد میکنند. با این حال سامانه موردبحث در اینجا از این سامانهها بسیار پیشرفتهتر است. اگر این سامانه متوجه احتمال چپ کردن خودرو شود (مانند حالتی که راننده با سرعت میپیچد یا با سرعت زیاد از مسیر منحرف میشود) ترمزها و دریچه بنزین را کنترل کرده و در کنترل وضعیت خودرو به راننده کمک میکند. این سامانه در دایملر/کرایسلر به نام Electronic RollMitigation، در فورد به نام Roll Stability Control و در جنرال موتورز به نام Proactive Roll Avoidanceشناخته میشود. رنج روور این سامانه را Active Roll Mitigationنامگذاری کرده و ولوو به آن Roll-Over Protection Systemمیگوید. با این حال تمام این سامانهها، هدف امنیتی واحدی دارند.

۶) ایربگهای دومرحلهای و حساس به وضعیت سرنشین
تمام انسانها یکسان آفریده نشدهاند و ایربگها در حال پیشرفت هستند تا بتوانند با چند مرحلهای شدن و حساسیت نسبت به وضعیت سرنشینان، این تفاوتها را جبران کنند. با فناوری جدید ایربگها میتوانند اندازه، وزن، وضعیت کمربند، طریقه نشستن سرنشینان (مثلاً اگر راننده در حال تنظیم رادیو یا برداشتن چیزی از روی زمین باشد) را تشخیص دهند و حتی سرعت خودرو را تشخیص دهند. با توجه به اینکه ایربگهای راننده، مسافرین و ایربگهای کنار پنجره، امری جدید نیستند، ایربگهای حساس میتوانند در هر قسمت از ماشین به کار روند.

۷) کمک در ترمزهای ناگهانی/ تخفیف شدت تصادفات
این سامانه ترمز با سامانه ترمز ناگهانی بدون قفل کردن یا سامانه الکترونیکی پخش نیروی ترمز متفاوت است. این سیستم میتواند تشخیص دهد که چه زمانی راننده از روی ترس ترمز ناگهانی انجام میدهد (یک تغییر سریع از گاز به ترمز) و فشاری اضافی بر روی ترمزها وارد میکند تا فاصله توقف خودرو را کمتر کند. این سامانه حتی میتواند همراه با سامانه کنترل مسیر با کنترل پایدار در خودروها به کار رود و برخوردهای احتمالی را تشخیص دهد. این سامانه معمولاً کمک ترمز نامیده میشود، اما بیامو آن را Dynamic Brake Control مینامد.

۸) چراغهای جلوی قابل انطباق/ یا کمک به دید شب
دید شب، میتواند به صورتهای مختلفی مثل استفاده از چراغهای جلوی مادون قرمز و یا دوربینهای حرارتی صورت بگیرد. با این حال، هر سامانهای که استفاده شود هدف کمک به افزایش دید راننده به گونهای است که بتواند حیوانات، انسانها و یا درختان طول مسیر را از فاصلهای حتی در حدود ۱۰۰۰فوت دورتر، تشخیص دهد. این سامانه تصویری از جاده در پیش روی راننده قرار میدهد و اشیایی را که تشخیص آنها با چشم غیرمسلح مشکل است، روشنتر میسازد. چراغهای جلوی قابل انطباق براساس جهت حرکت خودرو تنظیم میشوند (برای مثال در پیچها نور را به صورت خمیده میتابانند). همچنین، ممکن است چراغهای حساس به سرعت (با تغییر ارتفاع و طول نور) و یا چراغهایی که میتوانند نور زیاد محیط را جبران کنند نیز عرضه شوند.

۹) دوربینهای عقب
دوربینهای عقب، نهتنها از خودروها محافظت میکنند بلکه مانع از برخورد ناگهانی با حیوانات یا کودکان نیز میشوند. در واقع تصویر از پشت ماشین از آینههای بغل جابهجاشونده و صداهای هشداردهنده به تصویر واقعی تغییر پیدا کرده است. سامانه جدید دارای یک دوربین است که تصویری پهن از آنچه پشت سر راننده اتفاق میافتد، ارائه میدهد و هنگام پارک کردن یا استفاده از تریلر در پشت خودرو، کمک بسیار موثری است.

۱۰) پاسخ اضطراری
راههای مختلفی برای اخطار قبلی وجود دارند. خودروها در حال حاضر یا در آینده، با موقعیتهای اضطراری برخورد میکنند. سامانه (EARS)[۱] دایملر/ کرایسلر چراغهای داخل را روشن کرده، درهای خودرو را از حالت قفل خارج کرده و سوخترسانی را در زمان بازشدن ایربگها قطع میکند. در حالی که فولکس واگن باتری ترمینال را از دستگاه تولید برق متناوب (آلترناتور) قطع میکند. همچنین، سامانه OnStarدر جنرال موتورز و سامانه Assistدر بیامو، تصادف را به مراکز خود اطلاع داده و جزئیات تصادف را در اختیار پرسنل اورژانس مراکز مختلف قرار میدهند.

منبع: گرداوری