درود بر همراهان پارس تیونینگ

گاز طبيعی تركيبی از هيدروكربنها است، که از چاه های گاز و يا به همراه توليد نفت خام، توليد می شود.
گاز طبيعی اساساً از متان تشكيل شده و بسته به محل جغرافيايی چاه گاز، مقدار متان موجود در آن بين 80 تا 98 درصد متغیر است .(گاز طبیعی ایران تقریباً دارای 5/96 درصد متان است) بنابراين خواص اين گاز بسيار مشابه با گاز متان است.
به غير از متان، مواد ديگری نیز درآن وجود دارد که به ترتيب اهميت عبارتند از:

(1 اتان (بين 1 تا 8 درصد)

2) پروپان (تا 2 درصد)

3) بوتان و پنتان (كمتر از يك درصد)

همچنين موادی مانند نيتروژن (N2) ،دیاکسیدکربن (CO2)، سولفید هیدروژن(H2S (و آب نيز ممكن است در گاز طبيعی يافت شود. درصدهای بيان شده در بالا به طور كلی صحيح می باشند و برای چاههای مختلف، این مقادیر تا حدودی تغییر می کند.
شايان ذكر است که برای استفاده در موتور خودروها، براساس استاندارد شركت ملی گاز از گاز طبيعی كه شامل بيش از 80 درصد متان است، استفاده می شود.
هر یک از ترکیبات موجود در گاز طبیعی بر روی عملکرد موتور خودرو اثراتی دارند که تاثیر هر یک از اجزا در جدول زیر آمده است:

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ