درود بر همراهان پارس تیونینگ

مقدمه:

امروزه با توجه به افزایش قیمت سوخت بازارهای جهانی و همچنین سخت شدن استانداردهای زیستم حیطی برآلایندگیهای خودروها، باعث گردیده تاشرکتهای خودروسازی به دنبال راهکارهایی باشند تا بتوانند برای جذب مشتریان وهمچنین دریاف تنمود ناستانداردهای زیست محیطی، مصرف سوخت تولیدات خود و همچنین آلایندگی آنها را کاهش دهند. امروزه دراروپا قوانین سختی درخصوص آلایندگی خودروها درنظر گرفته میشودکه درجدول روبرو آلایندههای خروجی دراستاندارهای مختلف اروپا واین نکته که این قوانین ازچه سالی وضع گردیده نشان داده شده است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

سیستم BlueTec :

سیستم BlueTec
جدیدترین سیستمی میباشدکه شرکت مرسدس بنز آنرابه عنوان آخرین راهکاربرای دستیابی به استاندارد آلایندگی EURO 5 در موتورهای دیزل معرفی نموده است.ازپیش شرطهای اصلی استفاده ازسیستم BlueTec وعوامل موثردر بهبود عملکردسیستم مذکور:

1 ) کنترل عمل احتراق توسط یکسیستم پیشرفته تاسوخت خام و مشتعل نشده حین عمل احتراق به کمترین مقدارکاهش یابد.

2 ) استفاده از مبدل کاتالیستی اکسید کننده ،که باعث کاهش الایندهای CO و HC می باشد

3 ) استفاده ازیک فیلترجذب ذرات معلق، که نیاز به سرویس و نگهداری ندارد. این فیلترهمراه بامبدل کاتالیستی اکسیدکننده دریک منبع میباشند وذرات معلق راتاسقف98 درصدجذب مینماید. ازویژگی جدید ومنحصربه فرد BlueTec کاهش آلایندگی های NOX می باشد، که به همراه مبدل کاتالسیتی SCR (Selective Catalytic Reduction)) و تزریق AdBlueکه میزان الایندهای NOX را به میزان 80 در صد کاهش می دهد


در این سیستم گازهای اگزوز ابتدا وارد مبدل کاتالسیتی اکسیدکننده شده و HC و CO درآنها به میزان استانداردهای اروپا کاهش مییابد و سپس پس ازفیلترشدن ذرات معلق توسط فیلتر جذب ذرات، اکسید های ازت NOX از طریق تزریق مایع AdBlue شکسته شده و از طریق یک سوپاپ سول نوئیدی (که مقدارپاشش AdBlue توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شود)واردجریان اگزوز میشود

AdBlue یک محلول مایع می باشد با فرمول شیمیایی (NH2)2CO می باشد که طی یک فرآیند شیمیایی در داخل اگزوز تبدیلبهآمونیاک (NHC) می شود . آمونیاک حاصل باعث شکسته شدن اکسیدهای ازت (NOX) وتبدیلآنهابه N2 (نیتروژن) و H20 بخار اب می گردد. میزان دقیق مایع AdBlue متناسب با شرایط کاری موتور و سنسور NOX که در انتهای کاتالیست SCR نصب شده تعیین میگردد. مایع AdBlue از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در مخزن خاص دیگری نگهداری می شود و مقدار مصرف مایع AdBlue برای هر 25 لیتر گازوئیل یک لیتر می باشد .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

منبع