درود بر همراهان پارس تیونینگ


دی متیل اتر به تازگی به عنوان سوخت خودرو مطرح شده است. تولید آن بسیار شبیه به روش تولید متانول است و مانند متانول از گاز طبیعی یا زیست توده به عنوان ماده خام استفاده می شود.تا گاز سنتز تهیه شود و سپس DME در فرایندی موسوم به سنتز اکسیژن دار تشکیل می گردد.
عدد ستان بالا (بیشتر از گازوئیل) موجب می شود که DMEسوخت مناسبی برای موتورهای CIباشد، و در کارایی موتور با سوخت گازوئیل رقابت کند. DME گرانتر از بنزین است و احتمالا همین طور باقی می ماند، اما در دراز مدت ممکن است به لحاظ قیمت با گازوئیل قابل رقابت باشد.
چون DME به تازگی به عنوان سوخت خودرو مطرح شده است، داده های مربوط به مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در مورد آن کم است. می توان فرض کرد که مصرف انرژی آن در تولید تقریبا مانند متانول است. مصرف انرژی آن در خودروهای سبک به طور قابل ملاحظه ای کمتر از بنزین است. داده های مربوط به انتشار آلاینده ها از خودرو با سوخت DME دامنه ای بین بسیار کم برای تمام اجزاء آلاینده معادل گازوئیل برای انتشار CO و HC و معادل بنزین برای NOX و PM دارد.
DME برای انسان سمیتی ندارد، اما چشم و دستگاه تنفس را تحریک می کند.

ذخیره سازی در خودرو شبیه LPGاست، بدین صورت در فشار حدود 6 بار آن را به صورت مایع
در مخزن تحت فشار ذخیره می کنند. برای محتوای انرژی معادل، مخزن DMEنسبت به بنزین 66 درصد بیشتر و 47 درصد وزن بیشتری دارد.
لازم به ذکر است که پمپ سوخت باید فشار سوخت را به 12 تا 30 بار برساند تا از تبخیر DMEدر مسیر سوخت جلوگیری شود.

تهيه كننده:
مرتضي سپاهي و محسن حصير باف